رفاه اجتماعی, دوره (14), شماره (55), سال (2015-3) , صفحات (45-77)

عنوان : ( تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم )

نویسندگان: علیرضا باستانی , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سرمایه اجتماعی مفهومی چندوجهی و موضوعی میان رشته ای بوده و شامل هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط میان افراد می شود. به دلیل آثار سرمایه اجتماعی بر بهبود کارایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و برای اندازه گیری آن از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. در روش غیر مستقیم که در شرایط فقدان آمار و اطلاعات متغیرهای اصلی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرد با استفاده از علایمی که در نبود سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند،به برآورد سرمایه اجتماعی پرداخته می شود. روش: در تحقیق حاضر برخی متغیرهایی که در شرایط فرسایش سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند را برای استانهای ایران انتخاب و با استفاده از روش آنتروپی شنون برای آنها وزن مناسب تعیین شد. سپس با استفاده از مدل بهینه سازیت عاملی ( TOPSIS) که از جمله روش های تصمیم گیری چند متغیره( MADM) می باشد، برای هر یک از استانها امتیازی محاسبه شد. یافته ها:برای ارایه تصویر جامع تر از سرمایه اجتماعی در روش غیر مستقیم، لازم است علاوه بر توجه به علایم مرتبط با آسیب اجتماعی که در بیشتر مطالعات داخلی بر آن متکی است، به دیگر علایم نظیر میزان اعتماد مردم به دولت، با بکارگیری متغیرهایی نظیر فرار مالیاتی و یا متغیرهای مرتبط با سلامت سرمایه انسانی نیز توجه نمود. نتایج: با استفاده از متغیرهای مرتبط با آسیب اجتماعی، فرار مالیاتی و امید به زندگی، استان تهران رتبه نخست سرمایه اجتماعی را در سال 1391 کسب نمود

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, اعتماد, شبکه اجتماعی, روش غیر مستقیم, مدلبهینه سازیتعاملی(TOPSIS ) , آنتروپی شنون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042758,
author = {باستانی, علیرضا and رزمی, سید محمدجواد},
title = {تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2015},
volume = {14},
number = {55},
month = {March},
issn = {1735-8191},
pages = {45--77},
numpages = {32},
keywords = {سرمایه اجتماعی، اعتماد، شبکه اجتماعی، روش غیر مستقیم، مدلبهینه سازیتعاملی(TOPSIS ) ، آنتروپی شنون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم
%A باستانی, علیرضا
%A رزمی, سید محمدجواد
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2015

[Download]