فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (7), سال (2014-10) , صفحات (117-121)

عنوان : ( کاربرد یک ویژگی ساده و مقاوم دو بعدی هندسی-تصویری در شناسایی دپلاریزاسیون بطنی )

نویسندگان: سیدامیر حسینی سبزواری , مجید معاونیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش مبتکرانه، جهت شناسایی دپلاریزاسیون بطنی معرفی شده است. بدین منظور یک فضای ویژگی هندسی دو بعدی از سیگنال الکتروکاردیوگرام (طول بردار ویژگی برابر 2 می باشد) استخراج می گردد. در روش پیشنهادی یک پنجره با طول مشخص بر روی سیگنال خام (بدون پیش پردازش) حرکت می نماید. در هر حرکت از سیگنال واقع شده در داخل پنجره عکسی گرفته می شود. هر تصویر به وسیله ی یک ماتریس 300×300 پیکسلی تخمین زده می شود. سپس به منظور ایجاد فضای ویژگی مناسب، به ازای هر تصویر، بردار ویژگی بر اساس طول منحنی آن توسعه می یابد. در نهایت از روش طبقه بندی Kاٌمین نزدیکترین همسایگی به منظور طبقه بندی و شناسایی دپلاریزاسیون بطنی استفاده می شود. روش پیشنهادی به بانک اطلاعاتی داده های طولانی مدت هولتر بیمارستان دی تهران اعمال و مقادیر حساسیت و پیش بینی مثبت را به ترتیب 99.93 و 99.88 حاصل شده است.

کلمات کلیدی

, استخراج ویژگی, سیگنال الکتریکی قلب, دپلاریزاسیون بطنی, پنجره متحرک Kاٌمین همسایگی نزدیک, عیب یابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042760,
author = {حسینی سبزواری, سیدامیر and معاونیان, مجید},
title = {کاربرد یک ویژگی ساده و مقاوم دو بعدی هندسی-تصویری در شناسایی دپلاریزاسیون بطنی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {7},
month = {October},
issn = {****-0011},
pages = {117--121},
numpages = {4},
keywords = {استخراج ویژگی، سیگنال الکتریکی قلب، دپلاریزاسیون بطنی، پنجره متحرک Kاٌمین همسایگی نزدیک، عیب یابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد یک ویژگی ساده و مقاوم دو بعدی هندسی-تصویری در شناسایی دپلاریزاسیون بطنی
%A حسینی سبزواری, سیدامیر
%A معاونیان, مجید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]