مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (4), شماره (14), سال (2013-12) , صفحات (31-49)

عنوان : ( بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , مصطفی ایستگلدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در پی تحلیل عوامل زمینه ساز الگوی حکمروایی خوب در شهر بندرترکمن می باشد. فرآیند تحقیق در دو مرحله توصیف و تبیین به آن جام رسید. در مرحله اوﱢل با رویکرد کارکردی، وضعیت موجود حکمروایی خوب از طریق چهار شاخص کلی مشارکت، قانونمداری، شفافیت و پاسخگویی توصیف می شد. مرحله دوم این وضع موجود با رویکرد ساختاری از طریق سه شاخص کلی اعتماد اجتماعی (نهادی و عمومی)، کنش غیر ابزاری و نگرش انتقادی با توجه به نظریه کنش ارتباطی مورد تبیین قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه ایی در دو سطح شهروندان (384 نمونه) و کارکنان شهرداری (21 نمونه) تدوین گردید. نتایج نشان می دهد که وضع موجود حکمروایی در شهر بندرترکمن نامطلوب می باشد؛ که این امر به خاطر مهیا نبودن بسترهای لازمه عقلانیت ارتباطی در فضای شهری بندرترکمن در قالب روابط دو سویه شهروندان با شهرداری می باشد. در بین عوامل سازنده عقلانیت ارتباطی، متغیر اعتماد اجتماعی (نهادی و عمومی) دارای بالاترین ارتباط و تاثیرگذاری با کیفیت برقرای حکمروایی خوب در شهر بندرترکمن بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شیوه اداره شهر بندرترکمن با خصوصیات دروان ماقبل مدرن و فضای ارتباطی در این شهر با خصوصیات دوران موسوم به مدرنیته یا سرمایه داری متاخر به زعم هابرماس، انطباق دارد در حالی که حکمروایی خوب محصول فرآیندهایی دوران مدرن است. این عدم انطباق، مانعی مهم در زمینه به کارگیری رهیافت حکمروایی خوب در شهر بندرترکمن می باشد.

کلمات کلیدی

, حکمروایی خوب, توسعه, کنش ارتباطی, عقلانیت ارتباطی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042762,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and ایستگلدی, مصطفی},
title = {بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2013},
volume = {4},
number = {14},
month = {December},
issn = {2228-7167},
pages = {31--49},
numpages = {18},
keywords = {حکمروایی خوب، توسعه، کنش ارتباطی، عقلانیت ارتباطی، بندرترکمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A ایستگلدی, مصطفی
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2013

[Download]