تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (137-152)

عنوان : ( بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، گرایش فزاینده ای در پذیرش خرید اینترنتی از سوی مسافران هوایی مشاهده می شود که این مهم مستلزم هوشیاری شرکتهای هواپیمایی در شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. برای این منظور در تحقیق حاضر تلاش شده است تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی با استفاده از معیارهای اعتماد، باورهای هنجاری، ریسک ادراک شده، رضایت و سهولت استفاده از وب سایت مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مسافران خروجی داخلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در شهریور ماه 1392 تشکیل داده و نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 215 محاسبه شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش رضایت و اعتماد مسافران هوایی منجر به افزایش تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی می شود. همچنین متغیرهای ریسک ادراک شده و سهولت استفاده از طریق رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیر گذار هستند و نقش معنی داری باورهای ذهنی در تمایل به خرید اینترنتی مورد تایید نمی باشد.

کلمات کلیدی

, باورهای هنجاری, ریسک ادراک شده, اعتماد, رضایت, سهولت استفاده, تمایل به خرید اینترنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042766,
author = {حدادیان, علیرضا and امیر حسین باقریه مشهدی},
title = {بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7744},
pages = {137--152},
numpages = {15},
keywords = {باورهای هنجاری، ریسک ادراک شده، اعتماد، رضایت، سهولت استفاده، تمایل به خرید اینترنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی
%A حدادیان, علیرضا
%A امیر حسین باقریه مشهدی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]