به زراعی کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (53-64)

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: مهدی رضایی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت روزنه‌ای نقش مهمی در تبادلات آبی گیاه و میزان فتوسنتز در شرایط تنش دارد و یکی از پارامتر های کلیدی در بسیاری از مدل‌های اکولوژیکی و بیولوژیکی است. در پژوهش حاضر، مقادیر بهینه پارامترهای موثر بر مقاومت روزنه‌ای زیتون بر اساس دست‌یابی به حداکثر مقاومت روزنه‌ای تعیین شد. سطوح شوری (0، 25، 50 و 100 میلی مول در لیتر کلرید سدیم)، درصد عناصر برگ (کلر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم)، نسبت K/Na، وزن تر برگ(mg)، سطح برگ(cm2)، میزان آب نسبی برگ (درصد) و نسبت سطح برگ (cm2/g) به عنوان پارامترهای موثر بر مقاومت روزنه‌ای زیتون در نظر گرفته شد. مقاومت روزنه‌ای با استفاده از مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) به صورت تابعی از متغیرهایی که قبلاً لیست شد، مدل گردید. نتایج پیش بینی شده نشان داد که شبکه عصبی توانسته است عملکرد خوبی فراهم نماید زیرا نتایج پیش بینی شده مطابق نتایج اندازه گیری شده بودند. بیشترین درصد خطا بین داده‌های آزمایشگاهی و پیش بینی شده کمتر از %57/2 و ضریب همبستگی بین آنها 994/0 شد. همچنین مقایسه آماری بین داده‌های آزمایشگاهی و پیش بینی شده نشان دهنده قابلیت اطمینان پیش بینی‌ها توسط مدل شبکه عصبی RBF بود. شبکه عصبی آموزش دیده به عنوان تابع هدف برای دست‌یابی به پارامترهای بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. به ترتیب مقادیر بهینه برای اولین تا آخرین پارامترها در 100، 15/0، 57/0، 78/0، 32/0، 06/0، 17/0، 29/1، 63/26، 03/5، 76/0 و 89/72 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, زیتون, شبکه عصبی, شوری, مقاومت روزنه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042770,
author = {مهدی رضایی and روحانی, عباس},
title = {مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8337},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، زیتون، شبکه عصبی، شوری، مقاومت روزنه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
%A مهدی رضایی
%A روحانی, عباس
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2014

[Download]