سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد )

نویسندگان: هادی فرخ زاده , غلامحسین مروج , مهدی مدرس اول , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین پتانسیل عوامل بیوکنترل در برنامه های کنترل بیولوژیک نیازمند تخمین هر چه دقیق تر میزان پارازیتیسم این عوامل می باشد. تا به امروز روش های مختلف شناسایی و ردیابی پارازیتوئید ها به منظور تعیین درصد پارازیتیسم مورد استفاده قرار گرفته که شامل پرورش میزبان، تشریح بدن میزبان، شمارش پارازیتوئید های ظاهر شده و استفاده از اطلاعات توالی DNA با استفاده از آغازگرهای اختصاصی می باشد. بدین منظور در مطالعه حاضر دو روش پرورش میزبان و اطلاعات توالی DNA جهت برآورد پتانسیل پارازیتوئید های خانواده Aphidiinae در پارازیته کردن شته انار Aphis punicae به کار برده شدند. نمونه برداری ها به صورت تصادفی از ایستگاه تحقیقاتی انار واقع در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی از اوایل اردیبهشت ماه تا اوخر مهر ماه انجام شد. در روش شمارش پارازیتوئید های ظاهر شده، شاخه هایی با طول 25 سانتیمتر از درخت جدا گردید و در شرایط اطاقک رشد تا زمان ظهور پارازیتوئیدهای بالغ نگه داری شدند. سپس تعداد آنها در هر بار نمونه برداری ثبت شد. در روش اطلاعات توالی DNA، شته ها پس از جمع آوری از روی درختان درون الکل 96% نگه داری شدند. سپس DNA هر شته به صورت انفرادی استخراج و با استفاده از آغازگر 16S rDNA که اختصاصی پارازیتوئید های Aphidiinae هستند، واکنش زنجیره ای پلیمراز ابتدا برای آزمون حساسیت آغازگر و سپس برای ردیابی پارازیتوئید در بدن میزبان جهت محاسبه میزان پارازیتیسم انجام شد. نتایج حاصل از تست آغازگر نشان داد که آغازگر اختصاصی خانواده Aphidiinae است و به درستی توانست میزبان را از پارازیتوئید تفکیک کند. نتایج حاصل از میزان پارازیتیسم نشان داد که یک ارتباط قوی بین میزان پارازیتیسم محاسبه شده بین دو روش پرورش میزبان و روش مولکولی وجود داشت. همچنین میزان پارازیتیسم محاسبه شده توسط روش مولکولی به میزان قابل توجهی بیشتر است نسبت به روش شمارش پارازیتوئید های ظاهر شده. این مطالعه اولین رویکرد مولکولی برای محاسبه پارازیتیسم در ایران است و نشان می دهد که تکنیک PCR قابل اعتمادتر و نیز معیاری مناسب برای میزان پارازیتیسم است.

کلمات کلیدی

, انار, پارازیتوئید, پارازیتیسم, شته ها, DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042771,
author = {فرخ زاده, هادی and مروج, غلامحسین and مدرس اول, مهدی and کریمی, جواد},
title = {بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {انار، پارازیتوئید، پارازیتیسم، شته ها، DNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد
%A فرخ زاده, هادی
%A مروج, غلامحسین
%A مدرس اول, مهدی
%A کریمی, جواد
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]