اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (14), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (210-219)

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند )

نویسندگان: الهه ذوقی فیاض , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , احمد علی­پور , مهناز علی­اکبری دهکردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه به واسطه ­ی افزایش میزان ناباروری زوج­ها و بی­سرپرستی کودکان، فرزندخواندگی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندخواندگی برکاهش تنیدگی و تغییر سبک‌های مقابله‌ای زوجین متقاضی فرزندخواندگی انجام گرفته است. روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع طرح­های نیمه­ آزمایشی است. جامعه­ ی پژوهش شامل تمام زوجین متقاضی فرزندخواندگی بوده که از خرداد 88 لغایت خرداد 89 به سازمان بهزیستی خراسان رضوی مراجعه نموده­ اند. زوجین واجد معیارهای پژوهش به شیوه­ ی نمونه­ ی در دسترس انتخاب و پرسش­نامه­ ی اضطراب کتل و سبک‌های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن را تکمیل نمودند. از بین ایشان تعداد 14 زوج دارای نمره‌ی خام بیشتر از 35 در تست اضطراب و سبک مقابله­ ی هیجان­ مدار در پرسش­نامه­ ی ‌سبک­های مقابله بودند، انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد جایگزین شدند. سپس 8 جلسه­ ی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی برای گروه آزمون اجرا گردید. گروه شاهد روند عادی مراحل اداری را سپری نمودند. بعد از اجرای مداخله، میزان تنیدگی و سبک­های مقابله­ ی دو گروه مجددا اندازه­ گیری و 6 هفته بعد آزمون پی­گیری روی گروه آزمون اجرا شد. داده­ ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس یک سویه و تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید. یافته­ها: بین دو گروه آزمون و شاهد، از نظر تفاوت نمرات در دو ﺁزمون اضطراب کتل (05/0P≤) و سبک­های مقابله (05/0P≤) تفاوت مثبت و معنی­داری وجود داشت. نتیجه­گیری: آموزش مهارت‌های فرزتدخواندگی می­تواند موجب کاهش میزان تنیدگی زوجین متقاضی فرزند گردیده و باعث شود که این افراد در مقابله با تنیدگی، بیشتر از سبک‌های مقابله­ی مسئله­مدار استفاده کنند. واژه­های کلیدی: استرس، زوجین، فرزندخواندگی، مهارت‌ها

کلمات کلیدی

, استرس, زوجین, فرزندخواندگی, مهارت‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042774,
author = {الهه ذوقی فیاض and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and احمد علی­پور and مهناز علی­اکبری دهکردی},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2012},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {210--219},
numpages = {9},
keywords = {استرس، زوجین، فرزندخواندگی، مهارت‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند
%A الهه ذوقی فیاض
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A احمد علی­پور
%A مهناز علی­اکبری دهکردی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2012

[Download]