اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (412-422)

عنوان : ( مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان )

نویسندگان: *مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , نقی استادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان انجام پذیرفت. روش­ کار: جامعه­ ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام نوجوانان پسر ساکن در مدارس شبانه ­روزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 91-1390 بودند که با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. از 250 نفر از نوجوانان ساکن در یک مرکز شبانه­ روزی­، پرسش­نامه­ ی عزت نفس کوپر اسمیت به عمل آمد و با توجه به نمره­ ی عزت نفس پایین­ تر از 23، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه شاهد جایگزین شدند. سپس گروه­های آزمون به مدت 2 ماه (در هر هفته یک جلسه­ ی 2 ساعتی) تحت درمان هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری و درمان شناختی­ رفتاری قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. بعد از اتمام دوره جهت بررسی میزان تغییر در عزت نفس، مجددا آزمون مذکور به عنوان پس­ آزمون در همه­ ی افراد اجرا گردید. داده­ ها با کمک نرم­ افزار SPSSنسخه­ ی 19، آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن­فرونی تحلیل گردیدند. یافته ­ها:تحلیل آزمون کوواریانس نشان داد که نمرات عزت نفس در گروه­های آزمون در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری داشته است(01/0<P) اما هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری منجر به افزایش بیشتر، اما غیر معنی­ دار عزت نفس نسبت به درمان شناختی­ رفتاری گروهی شد. نتیجه­ گیری: هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری و درمان شناختی­ رفتاری گروهی می­ توانند عزت نفس نوجوانان را افزایش دهند اما بین این دو تفاوت معنی­ داری دیده نشد. واژه­های کلیدی:درمان شناختی­رفتاری، عزت نفس، گروه­درمانی، هیپنوتیزم

کلمات کلیدی

, درمان شناختی­ رفتاری, عزت نفس, گروه­ درمانی, هیپنوتیزم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042776,
author = {*مرتضی بادله and مهدی فتحی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and محمدتقی بادله and نقی استادی},
title = {مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {412--422},
numpages = {10},
keywords = {درمان شناختی­ رفتاری، عزت نفس، گروه­ درمانی، هیپنوتیزم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان
%A *مرتضی بادله
%A مهدی فتحی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A محمدتقی بادله
%A نقی استادی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2013

[Download]