اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده )

نویسندگان: * محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه­ ی منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده، انجام گرفت. روش ­کار: این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1390، بر روی 42 نفر از مادران کودکان درخودمانده که به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت داشتند و در مراکز اختلال درخودماندگی نور هدایت، آوا و تبسم شهرستان مشهد انجام شد. به منظور اندازه­ گیری منبع کنترل از مقیاس کنترل درونی بیرونی راتر و برای اندازه­ گیری خودپنداره از مقیاس خودپنداره­ ی بک و برای اندازه­ گیری تنش ادراک شده از مقیاس تنش ادراک شده استفاده شد.تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار SPSS و با ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته­ ها:بین منبع کنترل درونی با تنش ادراک شده­ ی مادران کودکان درخودمانده، رابطه­ ی مستقیم و معنی‌دار وجود دارد (05/0P<) و بین منبع کنترل بیرونی و تنش ادراک شده­ ی مادران کودکان درخودمانده، رابطه ­ی مستقیم و معنی‌دار وجود ندارد (05/0P>)، هم­چنین میان خودپنداره و تنش ادراک شده­ ی مادران کودکان درخودمانده نیز رابطه­ ی مستقیم و معنی‌دار وجود دارد (05/0P<). نتیجه ­گیری: منبع کنترل با خودپنداره و تنش ادراک شده­ ی مادران کودکان درخودمانده، رابطه­ ی مستقیم و معنی­ داری دارد.

کلمات کلیدی

, تنش, خودپنداره, درخودماندگی, منبع کنترل, مادران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042777,
author = {* محبوبه سلیمانی حصار and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {تنش، خودپنداره، درخودماندگی، منبع کنترل، مادران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده
%A * محبوبه سلیمانی حصار
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2013

[Download]