آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (61-71)

عنوان : ( کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها )

نویسندگان: ناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم های گرادیان از معروف ترین روش های تحلیل شبکه لوله ها به شمار میروند. حل دستگاه معادله خطی، بیشترین هزینه محاسباتی را در روش های گرادیان داراست بخصوص برای شبکه های بسیار بزرگ که بیش از هزاران متغیر داشته باشند. ماتریس ژاکوبین در روش گرادیان بصورت یک ماتریس مربعی نواری است که درایه های آن تابع میزان جریان و مقاومت لوله می باشند و قابل حل بوسیله روش چند شبکه ای است. هم اکنون در نرم افزارهای WATERGEMS وEPANET از روش چولسکی اسپارس به همراه مرتب سازی گرهها برای حل این دستگاه معادلات خطی استفاده میگردد. در این مقاله به کاربرد روش های چند شبکه ای پیش شرط ساز AMG-CG3 و AGMG 4 در حل معادلات خطی شده شبکه لوله ها پرداخته و با سریع ترین روش های تکراری و مستقیم حل دستگاه معادلات خطی مقایسه می گردند. نتایج نشان می دهد که در تحلیل شبکه های آبرسانی حلقه ای، روش های چند شبکه ای AGMGو AMG-CG بهتر از بقیه بوده و در شبکه های حلقه ای بسیار بزرگ روش AGMG بهترین روش حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها است

کلمات کلیدی

, شبکه لوله, تحلیل هیدرولیکی, روش چند شبکه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042780,
author = {ناصر موسویان and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {61--71},
numpages = {10},
keywords = {شبکه لوله، تحلیل هیدرولیکی، روش چند شبکه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها
%A ناصر موسویان
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]