اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی شاخصهای اکولوژیکی تنوع علفهای هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز )

نویسندگان: قدریه محمودی , سرور خرم دل , لیلا جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد شوید روی شاخص های تنوع علف های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. چهار تاریخ کاشت اول دی، اول بهمن، اول اسفند و اول فروردین و سه مرحله کنترل علف-هرز شامل ظهور برگ حقیقی، شاخه دهی و تشکیل چتر شوید به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. بررسی تنوع علف های هرز بر اساس شاخص های منهینیک، مارگالف، سیمپسون و شانون انجام شد. نتایج نشان داد که تغییر در تاریخ کاشت شوید بر روی تنوع گونه ای مؤثر بود و عکس العمل گونه های مختلف نسبت به تغییر تاریخ کاشت متفاوت بود؛ به طوری که بیشترین میزان تنوع برای شاخص های منهینیک، مارگالف، سیمپسون و شانون به ترتیب در بهمن (12/2)، اسفند (5/3)، اسفند (94/0) و فروردین (07/1) حاصل شد. بنابر نتایج این آزمایش، با توجه به تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز بر شاخص های تنوععلف های هرز در مزرعه شوید، می توان از این دو راهکار زراعی جهت تولید کاشت پایدار این گونه دارویی بهره جست.

کلمات کلیدی

, شاخص تنوع شانون, شاخص تنوع مارگالف, شاخص تنوع سیمپسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042781,
author = {محمودی, قدریه and خرم دل, سرور and جعفری, لیلا},
title = {ارزیابی شاخصهای اکولوژیکی تنوع علفهای هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شاخص تنوع شانون، شاخص تنوع مارگالف، شاخص تنوع سیمپسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخصهای اکولوژیکی تنوع علفهای هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز
%A محمودی, قدریه
%A خرم دل, سرور
%A جعفری, لیلا
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]