اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله )

نویسندگان: دکتر اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , موسی جمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی شوید و شنبلیله بر عملکرد کمی و کیفی شوید، آزمایشی در مزرعه ای واقع در استان آذربایجان غربی-شهرستان نقده در سال زراعی 91- 1390 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار به اجرا در آمد. تیمار ها شامل کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف شوید + یک ردیف شنبلیله) و کشت مخلوط نواری (دو ردیف شوید + یک ردیف شنبلیله، سه ردیف شوید + یک ردیف شنبلیله، دو ردیف شنبلیله + یک ردیف شوید، سه ردیف شنبلیله + یک ردیف شوید، دو ردیف شوید + دو ردیف شنبلیله) و کشت خالص شوید و شنبلیله بودند. نتایج نشان داد که اثر الگوی کشتمخلوط ردیفی با شبنلیله بر عملکرد بیولوژیکی و دانه و درصد اسانس شوید مورد بررسی معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیکی شوید از کشت مخلوط نواری سه ردیف شوید + یک ردیف شنبلیله به ترتیب برابر با 860 و 67/4816 کیلو گرم در هکتار و کمترین مقادیر عملکرد دانه و بیولوژیکی از کشت مخلوط نواری سه ردیف شنبلیله + یک ردیف شوید به ترتیب برابر با 7/516 و 33/3119 کیلو گرم در هکتار حاصل شد. درصد اسانس در تمامی تیمار های کشت مخلوط بالاتر از تیمار کشت خالص بود.

کلمات کلیدی

, کشت مخلوط ردیفی, کشاورزی پایدار, کشت مخلوط نواری, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042782,
author = {دکتر اسماعیل رضایی چیانه and خرم دل, سرور and موسی جمالی},
title = {ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کشت مخلوط ردیفی، کشاورزی پایدار، کشت مخلوط نواری، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله
%A دکتر اسماعیل رضایی چیانه
%A خرم دل, سرور
%A موسی جمالی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]