اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکنندههای مختلف خاک )

نویسندگان: جواد شباهنگ , فرزاد نجفی , سرور خرم دل , پروین جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر انواع حاصلخیزکننده های خاک بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی، میکوریزا، کود بیولوژیک و میکوریزا+ کود بیولوژیک بودند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل تر و خشک و اسانس بابونه بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر عملکرد گل تر و خشک و اسانس بابونه معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین عملکرد گل تر و خشک برای تیمار تلفیقی میکوریزا+کود بیولوژیک به ترتیب برابر با 33/22883 و 67/5532 کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید. بدین ترتیب، می توان مصرف تلفیقی کودهای بیولوژیک و میکوریزا را برای بهبود عملکرد این گیاه ارزشمند دارویی مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042783,
author = {شباهنگ, جواد and فرزاد نجفی and خرم دل, سرور and جعفری, پروین},
title = {ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکنندههای مختلف خاک},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکنندههای مختلف خاک
%A شباهنگ, جواد
%A فرزاد نجفی
%A خرم دل, سرور
%A جعفری, پروین
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]