بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-10) , صفحات (353-367)

عنوان : ( شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اشکان عسگری , رضا رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی گونه های گیاهان زراعی فراموش شده و بررسی علل خروج این گیاهان از نظام های زراعی ایران مطالعه ای در سطح استان های کشور و نیز براساس طبقه بندی اقلیمی به اجرا در آمد. اجرای پژوهش در دو بخش مطالعات اسنادی و میدانی دنبال شد. گیاهان شناسایی شده بر اساس درجه ی فراموشی یا کاهش سطح زیرکشت به دو دسته ی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده تقسیم بندی گردیدند. 16 گیاه کم بهره برداری شده متعلق به 12 خانواده ی گیاهی و 3 گیاه فراموش شده متعلق به 2 خانواده ی گیاهی تفکیک و دلایل فراموشی، سابقه ی تاریخی کشت آنها در ایران و نیز موقیت و سطح زیر کشت کنونی آنها مورد بحث قرار گرفت. جایگزینی این گونه ها به وسیله ی گونه های جدید و توان رقابتی کمتر آن ها در مقایسه با گیاهان اصلاح شده با عملکرد بالا، تغییرات عمده در سبد غذایی و الگوی مصرف، مسائل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی و نیز محدودیت های اعمال شده به دلیل کاربرد های گاهاً سوء برخی گونه ها از جمله دلایل فراموش شدن و یا کاربرد محدود این گیاهان ارزیابی شد. در این میان جایگزینی به وسیله ی گونه های جدید و نیز پیشرفت های تکنولوژیک در تولید دارو و فراورده های صنعتی شیمیایی به عنوان دلیل عمده فراموشی گیاهان با مصرف صنعتی مورد تاکید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, گونه های جدید, مواد شیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042785,
author = {کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and عسگری, اشکان and رستمی, رضا},
title = {شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {353--367},
numpages = {14},
keywords = {تغییر اقلیم، گونه های جدید، مواد شیمیایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A عسگری, اشکان
%A رستمی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]