اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین آرایش کاشت و تراکم بوته مناسب برای کنجد، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در 1391 انجام شد. در این آزمایش از طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. فاکتور اصلی - سال 92 50 بوته در مترمربع) و فاکتور فرعی آرایش کاشت (مستطیل، مربع، لوزی) بود. در هر سه تراکم، آرایش ،40 ، شامل تراکم بوته ( 30 کاشت لوزی از نظر مادة خشک کل و شاخص سطح برگ نسبت به دو آرایش کاشت دیگر برتری داشت. حداکثر ماده خشک در آرایش کاشت لوزی با تراکم 50 بوته در مترمربع حاصل شد که به ترتیب 8 و 13 درصد بیشتر از آرایش کاشت مربع و مستطیل بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به آرایش کاشت لوزی و تراکم 50 بوته در متر مربع به میزان 1100 گرم در متر مربع بود. براساس نتایج این آزمایش، آرایش کاشت لوزی با تراکم 50 بوته در متر مربع برای کشت کنجد در مشهد مناسب میباشد.

کلمات کلیدی

, شاخص سطح برگ, عملکرد, مادة خشک کل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042786,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and نوربخش, فرانک},
title = {واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شاخص سطح برگ، عملکرد، مادة خشک کل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A نوربخش, فرانک
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]