اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد )

نویسندگان: محمدجواد مصطفوی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اتکای بیش از حد تولید محصولات کشاورزی به نهادههای شیمیایی سبب بروز نگرانیهای شدید زیست محیطی و اقتصادی شده است. به منظور بررسی اثر کاربرد منابع زیستی و شیمیایی نیتروژن، فسفر و گوگرد بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد آزمایشی بیوسولفور ،(BP) بیوفسفر ،(Ni ) در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل کود زیستی نیتروکسین ترکیب ،(P) سوپرفسفات تریپل ،(U) کود شیمیایی اوره ،Ni+BP+BS ترکیب سهگانه زیستی ،Ni+BP ترکیب دوگانه زیستی ،(BS) بعلاوه گوگرد عنصری و تیمار شاهد بود. تیمارها بر تعداد کپسول در بوته، U+P ترکیب سهگانه شیمیایی ،U+P دوگانه شیمیایی زیستتوده در هکتار و عملکرد دانه اثر معنیدار داشتند اما تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر این تیمارها قرار نگرفتند. بیشترین عملکرد در تیمارهای ترکیبی زیستی و شیمیایی بدست آمد که با هم اختلاف معنیداری نداشتند. اما با توجه به مزایای کودهای زیستی و نیز لزوم جایگزینی آنها با نهادههای رایج شیمیایی، تیمارهای ترکیبی زیستی جهت تولید پایدار کنجد توصیه میگردد.

کلمات کلیدی

, ریزوباکتریهای محرک رشد, تولید پایدار, سودوموناس, کود زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042787,
author = {مصطفوی, محمدجواد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ریزوباکتریهای محرک رشد، تولید پایدار، سودوموناس، کود زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد
%A مصطفوی, محمدجواد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]