اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی )

نویسندگان: لیلا تبریزی , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تغذیه ارگانیک بر عملکرد بذر همیشه بهار کامل تصادفی با سه تکرار و سپس ارزیابی خصوصیات کیفی بذور حاصل بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به ترتیب در ایستگاه تحقیقات و آزمایشگاه گیاهان دارویی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران با تیمارهای بستر کشت کود گاوی ( 20 تن در هکتار و بدون مصرف کود دامی)، مایه تلقیح باکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن، حل کنندة فسفات های مذکور و عدم کاربرد باکتری در سال 1389 صورت گرفت. عملکرد بذر، وزن هزار دانه و خصوصیات نامحلول، مخلوط باکتری کیفی جوانهزنی بذر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج موجود اثر متقابل بستر کود دامی و باکتریهای محرک رشد بیشترین میانگین زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر و کاربرد عملکرد و وزن هزاردانه را بدنبال داشت. استفاده از کود دامی، درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر های محرک رشد، درصد، یکنواختی و زمان رسیدن به 95 درصد جوانه باکتری را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار داد. در مجموع، استفاده از بستر کود دامی و کاربرد باکتریهای محرک رشد سبب بهبود صفات مورد اندازه گیری نسبت به عدم کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد گیاه شد.

کلمات کلیدی

, بنیه بذر, جوانه زنی, عملکرد بذر, نهاده آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042788,
author = {لیلا تبریزی and کوچکی, علیرضا},
title = {ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بنیه بذر، جوانه زنی، عملکرد بذر، نهاده آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی
%A لیلا تبریزی
%A کوچکی, علیرضا
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]