فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (28), شماره (104), سال (2014-10) , صفحات (9-16)

عنوان : ( مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ )

نویسندگان: سعیده فرهمند , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق خصوصیات مورفولوژی و بافت شناسی غده اشکی چپ و راست ده قطعه شترمرغ بالغ مورد بررسی قرار گرفت پس از بررسی توپوگرافی غده و اندازه گیری ابعاد آن، مقاطع بافتی تهیه و با روش های متداول بافت شناسی رنگ آمیزی شدند. غده اشکی به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه و بصورت مورب در سطح پشتی جانبی حدقه قرار داشت. میانگین طول این غده در سمت چپ 06/2 ± 95/15 میلیمتر و در سمت راست 25/2 ± 80/16 میلیمتر تعیین گردید. میانگین عرض این غده در سمت چپ 66/0 ± 15/6 میلیمتر و در سمت راست 58/0 ± 25/6 میلیمترتعیین گردید. از نظر آماری اختلاف معنی دار ی در پارامترهای اندازه گیری شده در بین غدد اشکی چپ و راست وجود نداشت. ازنظر بافت شناسی شکل واحدهای ترشحی این غده در شترمرغ لوله ای آلوئلی بود و سلول های بافت پوششی غدد از نوع استوانه ای ساده بلند و نحوه ترشح آنها آپوکرین و نوع ترشحات موکوز تعیین گردید.غده اشکی شترمرغ از نظر توپوگرافی مشابه سایر پرندگان بود و سلول های واحدهای ترشحی و مجاری غده اشکی با رنگ آمیزی های اسید پریودیک شیف و آلسین بلو واکنش مثبت نشان دادند.

کلمات کلیدی

, آناتومی, بافت شناسی, غده اشکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042801,
author = {فرهمند, سعیده and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {104},
month = {October},
issn = {2423-5407},
pages = {9--16},
numpages = {7},
keywords = {آناتومی، بافت شناسی، غده اشکی، شترمرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ
%A فرهمند, سعیده
%A محمدپور, احمدعلی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2014

[Download]