فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (28), شماره (104), سال (2014-10) , صفحات (22-27)

عنوان : ( خصوصیات آناتومیکی استخوانچه های گوش میانی در موش صحرایی )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تعیین نمودن ساختار آناتومیک و مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی موش صحرایی از20 عدد استخوان گیجگاهی موش صحرایی بالغ استفاده شد. بعد ازبررسی آناتومیک قسمت های مختلف استخوان گیجگاهی ، استخوانچه های گوش میانی خارج گردید و ابعاد و جزئیات آنها با استفاده از میکرومتر چشمی اندازه گیری شد.در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار سیگما استات مورد آنالیز قرار گرفت. در موش صحرایی استخوان گیجگاهی مشابه سایر حیوانات از سه قسمت مسطح ، صماخی و زائده ای تشکیل شده بود. حباب صماخی مخروطی شکل و قاعدۀ آن در جهت خلفی جانبی مجاور سوراخ شنوایی گوش قرار داشت. میانگین ارتفاع حباب صماخی و طول کانال شنوایی بترتیب 8 میلیمتر و5/1 – 1 میلیمتر تعیین گردید. در موش صحرایی تعداد استخوانچه های گوش میانی سه عدد و شامل استخوانچه های چکشی ، سندانی و رکابی بود. استخوان عدسی شکل به پایک بزرگ استخوان سندانی متصل بود. نتایج مورفومتری نشان داد که طول کل استخوانچه چکشی03/0± 34/3 میلیمتر بوده و دارای سر ، دسته و سه زائدة مشخص جانبی ، قدامی و عضلانی است . طول کل استخوانچه سندانی 04/0± 18/1 میلیمتر و دارای دو زائدة کوتاه و بلند بود که زائده بلند تکامل بیشتری یافته بود.طول کل استخوانچه رکابی03/0 ±79/0 میلیمتر و دارای صفحه قاعده ای و دو زائده قدامی و خلفی بود که طول زائده قدامی بلندتر از خلفی بود

کلمات کلیدی

, مورفولوژی , گوش میانی, موش صحرایی, استخوانچه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042802,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {خصوصیات آناتومیکی استخوانچه های گوش میانی در موش صحرایی},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {104},
month = {October},
issn = {2423-5407},
pages = {22--27},
numpages = {5},
keywords = {مورفولوژی ، گوش میانی، موش صحرایی، استخوانچه های گوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات آناتومیکی استخوانچه های گوش میانی در موش صحرایی
%A محمدپور, احمدعلی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2014

[Download]