مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (145-164)

عنوان : ( تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی )

نویسندگان: مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخشی از ناپایداری سیستم کشاورزی به دلیل کاهش کیفیت خاک در طول زمان می باشد. بنابراین نوع عملیات مدیریتی و بهره برداری از زمین بایستی با در نظر گرفتن حفظ کیفیت خاک انجام گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مواد اصلاحی بر کیفیت فیزیکی خاک در یک خاک شور سدیمی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کمپوست (MC)، ورمی کمپوست (VC)، کود مرغی (PM) و گچ (G) هر یک به میزان 10 تن در هکتار و تیمار شاهد (Control) با سه تکرار بودند. شش ماه پس از اعمال تیمارها، کیفیت خاک با سه روش شاخص پایداری (SI)، رتبه تجمعی (CR) و روش نمره دهی تعیین شد. نتایج نشان داد که کیفیت خاک به دست آمده با سه روش شاخص پایداری (SI)، رتبه تجمعی (CR) و روش نمره دهی در نتیجه کاربرد مواد اصلاحی بهبود یافت. بیشترین میزان افزایش در روش SI در تیمار کمپوست مشاهده شد و تفاوت آن با سایر تیمارها در سطح پنج درصد معنی دار بود. کمترین مقدار CR (بیشترین بهبود درجه کیفیت خاک) نیز در تیمار کمپوست مشاهده شده که تفاوت معنی داری با ورمی کمپوست نداشت (P<0.05). مقایسه میانگین ها به روش نمره دهی هم بیشترین میزان افزایش کیفیت خاک را در تیمار ورمی کمپوست نشان داد و دارای تفاوت معنی داری با سایر مواد اصلاحی بود. اگرچه مواد اصلاحی مورد بررسی در این پژوهش باعث بهبود کیفیت خاک شده اند ولی با توجه به سدیمی بودن خاک مورد بررسی به نظر می رسد کاربرد توأم این مواد مؤثرتر از کاربرد جداگانه آنها در بهبود کیفیت خاک خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کیفیت خاک, رتبه تجمعی, کمپوست, ورمی کمپوست, شاخص پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042812,
author = {خطبائی, مجتبی and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر},
title = {تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-1267},
pages = {145--164},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت خاک، رتبه تجمعی، کمپوست، ورمی کمپوست، شاخص پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی
%A خطبائی, مجتبی
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2014

[Download]