علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (3-12)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا , مهدیه زعیمی , رویا پورمحمد , صفیه قهستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، داروی پروپووفل که با حلالیت بالا در چربی و با اثر سریع خود بیهوشی کوتاه مدتی را ایجاد می کند به عنوان داروی القا کننده و نگهدارنده در بیهوشی عمومی کاربرد فراوانی دارد. حضور مبنی چربی در پروپوفل و همچنین گزارش هایی از مشکلات ایجاد شده ناشی از استفاده از این دارو در سگ مبنی مطالعه حاضر بوده است. در مطالعه حاضرسطح سرمی شاخص های کلیوی(کراتینین، اوره)، آنزیم های کبدی (GPT و ALT)، پروفایل چربی (کلسترول، تری گلیسرید ، HDL ، LDL، گلوکز)، آنزیم های پانکراتیک (لیپاز، آمیلاز) و پروتئین های سرم (پروتئین تام، آلبومین) را متعاقب بیهوشی با پروپوفل بررسی شد. بدین منظور 6 قلاده سگ نژاد مخلوط با میانگین وزنی 44/7 ± 33/19 کیلوگرم انتخاب شد. در تمامی سگ ها بیهوشی با استفاده از پروپوفل تزریقی به میزان 8 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن از محلول 1% پروپوفل القا شده و با دوز 3/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه نگهداری شد. خوابیدن حیوانات در طول بیهوشی به پهلو شرط اولیه انجام بیهوشی بود، در هر صورت برای اطمینان از عمق و وضعیت مناسب فیزیولوژیک دام مانیتوزینگ بیهوشی با استفاده از اندازه گیری ضربان قلب، پالس اکسیمتری، تعداد تنفس و دما صورت گرفت و در صورت سبک شدن بیهوشی از تزریق مقادیر اضافه تر دارو بهره گرفته شد. از تمامی سگ ها یک نمونه کنترل قبل از قطع غذا در 24 ساعت قبل از بیهوشی اخذ شده و نمونه کنترل بعدی بعد از قطع غذا و قبل از القای بیهوشی گرفته شد و سپس در دقایق 2، 10، 30، 60 و ساعت های 2، 6، 12، 24، 48، 72 پس از بیهوشی نیز نمونه گیری به منظور تعیین مقادیر سرمی ذکرشده با استفاده از روش های معمول آزمایشگاهی انجام شد. یافته ها با استفاده از آزمون آماری Two way ANOVA تحلیل شده و مقادیر P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی شد. القای بیهوشی با دوز در نظر گرفته شده به راحتی انجام شد وبرای نگهداری بیهوشی در مجموع دوز 45/4 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن دارو برای نگهداری بیهوشی در سطح مناسب مصرف شد. مقادیر سطح سرمی تری گلیسرید ( 96/87 ± 16/246) ، کلسترول (39/120± 5/315) ، LDL (23/94 ± 66/140) به شکل معنی داری افزایش یافته و GPT (98/12 ± 16/28) کاهش معنی داری را نسبت به زمان صفر از خود نشان دادند. سایر مقادیر اندازه گیری شده تغییر معنی داری را نشان ندادند. یافته ها حاکی از تغییرات جدی در پروفایل چربی خون پس از القای بیهوشی و نگهداری بیهوشی توسط پروپوفل به مدت یک ساعت می باشد که باید در هنگام بیهوشی در حیوانات مستعد مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پروپوفول, سگ, پروفایل چربی, پروفایل کبدی, پروفایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042819,
author = {محمدنیا, احمدرضا and زعیمی, مهدیه and پورمحمد, رویا and قهستانی, صفیه},
title = {ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2014},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2423-3633},
pages = {3--12},
numpages = {9},
keywords = {پروپوفول، سگ، پروفایل چربی، پروفایل کبدی، پروفایل کلیوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ
%A محمدنیا, احمدرضا
%A زعیمی, مهدیه
%A پورمحمد, رویا
%A قهستانی, صفیه
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3633
%D 2014

[Download]