پدافند الکترونیکی و سایبری, دوره (2), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (37-47)

عنوان : ( آشکارسازی کور سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای نظریه اطلاعات )

نویسندگان: فرید صمصامی خداداد , قوشه عابدهدتنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی کور و همچنین شمارش تعداد کاربران فعال در سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره غیر همزمان بر اساس تئوری اطلاعات پیشنهاد شده است. دو دسته مهم معیارهای تئوری اطلاعاتی در جداسازی منابع به صورت کور مورد در روش پیشنهادی از هر دو معیار استفاده شده است. روش پیشنهادی برخلاف سایر روش .AIC و MDL استفاده قرار میگیرند، معیارهای ارائه شده بجای آرایهای از آنتن ها تنها به یک آنتن نیاز دارد، که این امر موجب کاهش هزینه و پیچیدگی سخت افزاری می شود. شبیه سازیها و نتایج عددی متنوع صحت ادعای ما را در توانایی روش ارائه شده در آشکارسازی تعداد کاربران در سیگنالهای همبسته و در سیگنال به نویزهای ضعیف و محیط چند مسیره همراه با ازرمق افتادگی نشان می دهد

کلمات کلیدی

, تئوری اطلاعات, تجزیه مقادیر ویژه, روش زیرفضا, سیگنال طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره, کانال چند مسیره با ازرمق افتادگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042828,
author = {صمصامی خداداد, فرید and عابدهدتنی, قوشه},
title = {آشکارسازی کور سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای نظریه اطلاعات},
journal = {پدافند الکترونیکی و سایبری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {5},
month = {April},
issn = {2322-4347},
pages = {37--47},
numpages = {10},
keywords = {تئوری اطلاعات، تجزیه مقادیر ویژه، روش زیرفضا، سیگنال طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره،کانال چند مسیره با ازرمق افتادگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشکارسازی کور سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای نظریه اطلاعات
%A صمصامی خداداد, فرید
%A عابدهدتنی, قوشه
%J پدافند الکترونیکی و سایبری
%@ 2322-4347
%D 2014

[Download]