آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (26-34)

عنوان : ( تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر مهم جریان سیل در تغییرات ریخت شناسی رودخانه امری بدیهی و روشن است. سیل های ناگهانی خسارت بیشتری را به بار می آورند و رگبارهای شدید و ناگهانی از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک بوده و عامل مهم تولید چنین سیلاب هایی می باشند. در این تحقیق نتایج یک مدل عددی با نتایج یک مدل آزمایشگاهی ترکیب گردید و انتقال رسوب در بسترهای متحرک تحت جریان سیلاب سریع مورد بررسی قرار گرفت. از اینرو پس از کالیبراسیون مدل عددی توسط شرایط اولیه و مرزی در هر یک از آزمایش های انجام گرفته امکان دستیابی به متغیرهای هیدرولیکی جریان که در شرایط غیر دائمی با زمان تغییر می نمایند، فراهم گردید. هدف این مطالعه بررسی مکانیزم انتقال رسوب دررودخانه فصلی ناشی از سیلاب ناگهانی بصورت مدل سازی شرایط طبیعی دریک فلوم آزمایشگاهی با قابلیت شیب پذیری بوده است. از آنجا که تجزیه و تحلیل سیلاب به صورت جریان غیرماندگار صورت می گیرد، تعدادی آبنمود با دبی حداکثر متفاوت در آزمایشگاه تولید گردید. ماسه با دانه بندی یکنواخت و اندازه ی متوسط 5/1،1/2 و3 میلی متر بعنوان نمونه دانه بندی بستر مورد استفاده قرارگرفت. عوامل مستقل مؤثربرجابجایی رسوب عبارتند از: دبی حداکثر آبنمود، شیب بستر، زمان پایه آبنمود، شکل آبنمود (مثلثی وذوزنقه ای). نتایج نشان داد، آبنمودها از پایداری و تعادل مناسب برخوردار هستند. قدرت آبراهه نیز همبستگی مناسبی با میزان دبی متوسط رسوب نشان داد. همچنیین عدد بدون بعد غیر ماندگاری نقش قابل توجهی در جریانهای غیر ماندگار دارد و در این آزمایشات در محدوده بدست آمد که نشان می دهد برای انتقال ذرات با اندازه های متفاوت حداقل عدد غیرماندگاری ضروری است. آبنمودهای دارای عدد غیرماندگاری بیشتر میزان رسوب بیش تری را منتقل می نمایند.

کلمات کلیدی

, جریان غیر دائمی, بار بستر, سیل سریع, آبنمود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042832,
author = {اسماعیلی, کاظم},
title = {تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {26--34},
numpages = {8},
keywords = {جریان غیر دائمی، بار بستر، سیل سریع، آبنمود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]