گلجام, دوره (16), شماره (22), سال (2012-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حمید طاهرپور , محسن مشرف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالا بودن نرخ بیکاری باعث شکل گیری طرح هایی در سطح ملی شده که یکی از آن ها طرح تسهیلات بنگاه های زود بازده بوده است. یکی از بخش های عمده که به استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده پرداخته صنعت فرش دست باف بوده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دست باف در استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و قم است. فاکتورهای بررسی اثربخشی شامل درآمد، هزینه، سود، تولید و اشتغال در ۸۶ و ۸۹ بوده است. جهت محاسبه میزان ، سال های ۸۵ اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در استان های مذکور در این مطالعه از روش جور سازی استفاده شده است. بدین منظور جامعه آماری به دو گروه کنترل (افرادی که از اعتبارات استفاده نکرده اند) و تیمار (افرادی که از اعتبارات استفاده کرده اند) تقسیم شده است. نمونه گیری در این دو گروه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد پرداخت اعتبارات بنگاه های زود بازده در استان های قم و خراسان رضوی بر متغیرهای درآمد، هزینه، سود، تولید و اشتغال تأثیری نداشته اما در استان آذربایجان شرقی باعث افزایش معنی دار این متغیر ها شده است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اثر اعتبارات, تسهیلات بنگاه های زود بازده, جور سازی, الگوریتم ژنتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042844,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمد مظهری and حمید طاهرپور and محسن مشرف},
title = {بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف},
journal = {گلجام},
year = {2012},
volume = {16},
number = {22},
month = {April},
issn = {2008-2738},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {ارزیابی اثر اعتبارات، تسهیلات بنگاه های زود بازده، جور سازی، الگوریتم ژنتیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمد مظهری
%A حمید طاهرپور
%A محسن مشرف
%J گلجام
%@ 2008-2738
%D 2012

[Download]