اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (850), سال (2014-5) , صفحات (151-175)

عنوان : ( عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. در این مطالعه، با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس، به تعیین ارتباط بین شاخص حمایت اسمی از تولیدکننده و متغیرهای درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده ها، نسبت سرمایه به نیروی کار در بخش کشاورزی، مزیت نسبی بخش کشاورزی و رابطه مبادله در این بخش طی دوره زمانی 1362-1388 پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان حمایت اسمی از تولید کننده در بخش کشاورزی عمدتاً به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فراورده ها وابسته بوده و معیار عملکردی خاصی، از جمله مزیت نسبی و یا رابطه مبادله بخش کشاورزی، اثری روی میزان حمایت از این بخش نداشته است. از این رو، با تعیین شاخص های عملکرد خاص برای بخش کشاورزی و سوق دادن حمایت ها بر مبنای این شاخص های عملکرد می توان ضمن به دست آوردن بازدهی بالاتر از حمایت ها، منابع اختصاص داده شده به این بخش را نیز به صورت هدفمند و کارامد صرف کرد.

کلمات کلیدی

, حمایت از بخش کشاورزی , ضریب حمایت اسمی تولید کننده , مزیت نسبی , رابطه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042845,
author = {محمدی, حسین and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رضایی, زهرا},
title = {عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {850},
month = {May},
issn = {1022-4211},
pages = {151--175},
numpages = {24},
keywords = {حمایت از بخش کشاورزی ،ضریب حمایت اسمی تولید کننده ، مزیت نسبی ، رابطه مبادله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران
%A محمدی, حسین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رضایی, زهرا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]