زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (31-44)

عنوان : ( اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه حسن زاده اوّل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و دارویی ایران است. کاربرد صحیح عناصر غذایی در رشد بنة دختری و عملکرد گل زعفران دارای اهمیت ویژ ه ای است. به منظور مقایسه و بررسی تأثیر سطوح مختلف تغذیه خاکی و محلول پاشی با استفاده از کود کامل مخلوط بر تولید بنههای دختری و عملکرد گل زعفران، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 سطح کودپاشی با کود کامل مخلوط (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و 3 سطح محلول‌پاشی با کود کامل مخلوط (با غلظت 0، 5 و 10 در هزار) و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات معنی دار تیمارهای تغذیه خاکی بر وزن بنههای دختری و همچنین تعداد و وزن گل و کلاله زعفران بود اما بر تعداد کل بنه در واحد سطح تأثیر معنیداری نشان نداد. تعداد و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران تحت تأثیر غلظت های مختلف محلول پاشی و همچنین اثرات متقابل کودپاشی و محلولپاشی قرار نگرفت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف خاکی 150 کیلوگرم در هکتار کود کامل مخلوط در اوایل اسفندماه تفاوت مثبت و معنیداری در عملکرد گل و کلاله و نیز وزن بنههای دختری زعفران نسبت به سایر تیمارها داشت اما محلول پاشی عناصر غذایی در همین زمان نقشی در افزایش معنی دار عملکرد گل و بنه های دختری زعفران نداشت.

کلمات کلیدی

, بنة دختری, کلاله زعفران, کودپاشی, محلول پاشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042867,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and حسن زاده اوّل, فاطمه},
title = {اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {بنة دختری، کلاله زعفران، کودپاشی، محلول پاشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]