مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (83-92)

عنوان : ( بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: فریبا علوی زاده , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , علی طویلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی) فرسایش خاک در اکثر نقاط کشور، به ویژه نواحی خشک و نیمه خشک ، معضلی بزرگ به شمار می رود و به علت رسوب گذاری، آلودگی، تشدید سیلاب ها، و آثار مخرب بر حاصل خیزی خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود پوشش گیاهی پراکنده از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک است و معمولاً فضای خالی بین این گیاهان با پوسته های بیولوژیک یا کریپتوگام، مانند خزه ها، پوشیده می شود. این پوسته ها در یک اکوسیستم از جهات گوناگون اهمیت دارند و تأثیرات متعددی بر خصوصیات خاک و گیاهان آوندی می گذارند. در تحقیق حاضر تأثیرگذاری خزه ها، به عنوان بخش مهمی از پوسته های بیولو ژیک، بر فرسایش آبی مراتع حوزة سد طرق واقع در استان خراسان رضوی بررسی شده است. به منظور بررسی تأثیر خزه ها بر فرسایش آبی، رواناب مصنوعی به مدت 30 دقیقه در پلات های مستقر در عرصه با دو شدت کم و زیاد جاری گشت. خز ه ها تحت چهار تراکم زیاد، متوسط، کم و شاهد مطالعه شد تا اثر هر یک در میزان غلظت رسوب تولیدشده و فرسایش ویژه تحت شرایط آزمایشی یکسان بررسی شو د. نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس و آزمون توکی با استفاده از نرم افزارMinitab نشان دادکه با کاهش تراکم گیاهان خزه ای، تولید رسوب و، به دنبال آن، فرسایش ویژه نیز افزایش می یابد و بین چهار تراکم خزه و دو شدت آب در سطح 95 % تفاوت معنی دار وجود دارد، اما در خصوص میزان نفوذپذیری بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, پوستة بیولوژیک, خزه, رسوب گذاری, فرسایش آبی, نفوذپذیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042871,
author = {علوی زاده, فریبا and ناصری, کمال الدین and گل کاریان, علی and علی طویلی},
title = {بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {67},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5044},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {پوستة بیولوژیک، خزه، رسوب گذاری، فرسایش آبی، نفوذپذیری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی)
%A علوی زاده, فریبا
%A ناصری, کمال الدین
%A گل کاریان, علی
%A علی طویلی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2014

[Download]