مطالعات ترجمه, دوره (10), شماره (44), سال (2014-1) , صفحات (7-22)

عنوان : ( امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی )

نویسندگان: آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهشی اکتشافی تلاش شد تا معیارها و رویکردهای مدرسان ترجمه و بازخورد دانشجویان درباره معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمه مدرسان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی در دانشگاه های ایران بررسی گردد که با برگزاری دوازده مصاحبه با مدرسان متخصص مطالعات ترجمه در دانشگاه های مختلف ایران و برگزاری چهار مصاحبه گروهی بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه، داده های مورد نیاز پژوهش بدست آمد. نتایج حاصل از مصاحبه با مدرسان و مصاحبه گروهی با دانشجویان براساس شیوه نظریه داده بنیاد، کدگذاری و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که رویکرد مدرسان و بازخورد دانشجویان با دو رویکرد اصلی ارزیابی ترجمه قابل تشخیص است؛ الف) رویکرد ارزیابی توانش ترجمه دانشجو، که معیار ارزیابی انشای متن مقصد را در برمی گیرد، و ب) رویکرد نمره گذاری مدرسان ترجمه، که شامل مدل ارزیابی کیفیت ترجمه به صورت کیفی و کمی و تقسیم بندی نمره گذاری می باشد. یافته های بدست آمده از مصاحبه گروهی با دانشجویان و مصاحبه با مدرسان نشان داد معیارهای مدرسان با پس زمینه های متفاوت تا حد زیادی با یکدیگر شباهت داشته و با معیارهای ارزیابی معرفی شده توسط نظریه پردازان ارزیابی کیفیت ترجمه تا حد بسیاری مطابقت می نماید.

کلمات کلیدی

, ترجمه انگلیسی, ارزیابی کیفیت ترجمه, رویکردهای شاخص, بازخورد, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042874,
author = {سامیر, آیناز and خوش سلیقه, مسعود},
title = {امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2014},
volume = {10},
number = {44},
month = {January},
issn = {1735-0212},
pages = {7--22},
numpages = {15},
keywords = {ترجمه انگلیسی، ارزیابی کیفیت ترجمه، رویکردهای شاخص، بازخورد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی
%A سامیر, آیناز
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2014

[Download]