ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه رزماری بر شاخص های عملکرد تولیدی و پارامترهای سنجش کیفیت تخم مرغ، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه مرغ تخمگذار سویه ی "های لاین-W36" در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل 4 تیمار با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح افزودن عصاره الکلی گیاه رزماری (صفر، 500، 1000 و 1500 قسمت در میلیون) به جیره مرغان تخمگذار در دامنه سنی 38-29 هفتگی بودند. نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف عصاره الکلی گیاه رزماری به جیره دارای اثرات معنی داری بر شاخص های عملکرد تولیدی و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره سازی است (05/0>p). بالاترین میزان درصد تخمگذاری و تولید توده ای تخم مرغ (گرم تخم مرغ به ازای هر قطعه پرنده در روز) و پایین ترین ضریب تبدیل غذایی را پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی1000 قسمت در میلیون عصاره الکلی رزماری داشتند. شاخص های سنجش کیفیت تخم مرغ تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی واقع نشد. کیفیت سفیده (عدد هاو) تخم مرغ های نگهداری شده به مدت 21 روز در شرایط 4 درجه سانتی گراد در تخم مرغ های حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی عصاره الکلی رزماری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن عصاره الکلی گیاه رزماری به جیره‌ی غذایی مرغان تخم‌گذار دارای اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره سازی است.

کلمات کلیدی

, کیفیت تخم مرغ , عصاره رزماری – عملکرد , مرغان تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042877,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کیفیت تخم مرغ - عصاره رزماری – عملکرد - مرغان تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]