تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (119-127)

عنوان : ( اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد) )

نویسندگان: راضیه محمدی , کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد) این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی کاشت گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر جوامع طبیعی گیاهی و خاک منطقه عباس آباد در استان خراسان رضوی انجام شده است. بدین منظور دو منطقه تاغ کاری شده و شاهد در مجاورت یکدیگر انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفت. در هر منطقه پنج ترانسکت به صورت تصادفی سیستماتیک به طول 50 متر مستقر گردید و درصد پوشش گونه های گیاهی در قالب نمونه برداری نقطه ای انجام شد. تعداد 18 نمونه خاک از منطقه شاهد و تا غکاری برداشت و ویژگیهای هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک تعیین گردید. داده های بدست آمده از نمونه برداری پوشش گیاهی و خاک دو منطقه تاغ کاری و شاهد با استفاده از آزمون t مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که اگرچه تنوع گونه ای بیشتر در منطقه تاغ کاری شده معنی دار است ولی از لحاظ کیفی تاغ موجب جانشینی جمعیت های غیربومی می شود، به طوری که تنها 64/28 درصد از ترکیب گونه ای منطقه تاغ کاری شده مشابه منطقه شاهد است. تجزیه و تحلیل داده های خاک بیانگر آن است که بیشتر بودن اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک منطقه تاغ کاری معنی دار بوده و احتمالاً در درازمدت تاغ سبب شور شدن و قلیائیت خاک سطحی منطقه می شود.

کلمات کلیدی

, سیاه تاغ, تنوع گونه ای, غنای گونه ای, خصوصیات خاک, عباس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042878,
author = {راضیه محمدی and ناصری, کمال الدین and غلامعلی حشمتی},
title = {اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد)},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-0875},
pages = {119--127},
numpages = {8},
keywords = {سیاه تاغ، تنوع گونه ای، غنای گونه ای، خصوصیات خاک، عباس آباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد)
%A راضیه محمدی
%A ناصری, کمال الدین
%A غلامعلی حشمتی
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2014

[Download]