ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین آزمایش زیر با استفاده از 200 قطعه جوجه بلدرچین 15 روزه به صورت طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار شامل افزودن 5 سطح (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2درصد) پودر چای سبز به جیره مصرفی، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. جیره غذایی مورد استفاده بر مبنای ذرت و کنجاله سویا برای تامین احتیاجات غذایی بلدرچین ژاپنی و با توجه به آنالیز مواد مغذی موجود در مواد خوراکی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات (1994NRC,) تنظیم شدند. پرندگان مورد آزمایش در طول دوره آزمایش (42-15 روزگی) به دان و آب دسترسی آزاد داشتند. نتایج نشان داد افزودن پودر چای سبز به جیره بلدرچین تاثیر معنی داری بر شاخص های عملکرد تولیدی و وزن نسبی اندام ها نداشت. با افزایش سطح پودر چای سبز به جیره مصرفی غلظت لیپوپروتین ها با دانسیته بالا به طور معنی دار (05/0P<) افزایش و غلظت کلسترول سرم خون به طور معنی دار (05/0P<) کاهش یافت. نتایج حاصل نشان داد که افزودن چای سبز به جیره باعث افزیش سطح لیپوپروتئین ها با دانسیته بالا (چربی مطلوب) در سرم خون می شود.

کلمات کلیدی

, بلدرچین, چای سبز, عملکرد, متابولیتهای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042879,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بلدرچین، چای سبز، عملکرد، متابولیتهای خونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]