ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: فروزان طباطبائی یزدی , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف گوانیدینواستیک اسید به جیره های آغازین جوجه های گوشتی حاوی سطوح مختلف انرژی بر شاخص های عملکرد تولیدی،آزمایشی به صورت فاکتوریل 33 با سه سطح انرژی قابل متابولیسم (2800، 2950 و 3100 کیلو کالری در کیلو گرم) و سه سطح گوانیدینو استیک اسید (صفر، 06/0 و 12/0%) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 450 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در 5 تکرار 10 قطعه ای انجام شد. جیره ها بر اساس توصیه راهنمای راس 308 سال 2009 تنظیم و از سن 1 تا 10 روزگی در دسترس پرندگان قرار گرفت. افزایش سطح انرژی باعث بهبوده شاخص های عملکرد تولیدی (وزن 10 روزگی، افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک) به طور معنی دار شد (05/0P<). همچنین با افزایش سطح گوانیدینو استیک اسید به خصوص در جیره های پر انرژی (3100 کیلو کالری بر کیلو گرم) شاخص های عملکرد تولیدی بهبود یافتند.وزن نسبی عضله سینه و عضله ران با افزایش سطح گوانیدینو استیک اسید درجیره به طور خطی افزایش یافت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزون مکمل گوانیدینو استیک اسید در جیره های با سطح انرژی 3100 کیلوکالری بر کیلو گرم می تواند منجر به بهبود عملکرد شود.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, سطح انرژی, عملکرد, گوانیدینواستیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042880,
author = {طباطبائی یزدی, فروزان and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، سطح انرژی، عملکرد، گوانیدینواستیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]