ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین )

نویسندگان: رضا علیمردانی , جابر یوسفی , حیدر زرقی , احمدرضا راجی , زهره سعادت فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد در بلدرچین آزمایشی با تعداد 120 قطعه جوجه ی بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 تیمار با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل 3 زمان دسترسی به خوراک (3، 24 و 48 ساعت پس از هچ) بودند. تمامی پرندگان پس از سپری شدن دوره ی محرومیت به خوراک دسترسی آزاد داشتند. تأخیر در دسترسی به خوراک پس از هچ باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‌دار شد (05/0P<). اگر چه بین تیمارهای مختلف در رابطه با سایر شاخص های عملکرد تولیدی مانند وزن در سن 15 روزگی، رشد روزانه و خوراک مصرفی 15-1روزگی تفاوت معنی‌دار نشد ولی با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به خوراک شاخص های فوق کاهش یافتند. وزن نسبی (درصد از وزن بدن) اندام های گوارشی و طول بخش های مختلف روده ی کوچک با افزایش مدت زمان عدم دسترسی به خوراک کاهش یافت که این کاهش وزن و طول به ترتیب در مورد ژژنوم و ایلئوم معنی‌دار شد (05/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که بایستی حتی‌الامکان تغذیه ی بلدرچین ها بلافاصله پس از هچ آغاز شود و حداکثر زمان تأخیر در شروع به تغذیه بیش از 24 ساعت نباشد.

کلمات کلیدی

, بلدرچین, زمان دسترسی به خوراک, عملکرد, طول و وزن نسبی دستگاه گوارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042881,
author = {علیمردانی, رضا and یوسفی, جابر and زرقی, حیدر and راجی, احمدرضا and سعادت فر, زهره},
title = {اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بلدرچین- زمان دسترسی به خوراک- عملکرد- طول و وزن نسبی دستگاه گوارش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین
%A علیمردانی, رضا
%A یوسفی, جابر
%A زرقی, حیدر
%A راجی, احمدرضا
%A سعادت فر, زهره
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]