فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (7), سال (2014-10) , صفحات (163-168)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق زغال سنگ آنتراسیت بر ساختار، انتقال حرارت تابشی، دما و راندمان حرارتی شعله دیفیوژن گاز طبیعی )

نویسندگان: سید هادی پورحسینی حصاری , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک دارای رشد روز افزون است. در بسیاری از سیستم های احتراق صنعتی نظیر کورههای صنعتی و بویلرها، سهم بزرگی از انتقال حرارت از طریق تابش انجام میشود و استفاده از سوخت گاز طبیعی باعث کاهش انتقال حرارت تابشی در این تجهیزات صنعتی شده و تولیدکنندگان صنعتی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. افزودن ذرات جامد واکنش دهنده به درون شعله، یکی از روشهای مورد توجه محققان برای افزایش انتقال حرارت تابشی شعلههای غیر درخشان نظیر هیدروژن و گاز طبیعی است. در تحقیق حاضر اثر تزریق ذرات پودر زغال سنگ آنتراسیتبه شعله دیفیوژن یک مشعل گاز طبیعی سوزبر روی ساختار شعله، انتقال حرارت تابشی، توزیع دما و راندمان حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تزریق ذرات پودر زغال سنگ آنتراسیت به داخل شعله گاز طبیعی با افزایش ذرات جامد دوده در ساختار شعله، ضمن افزایش سطح واکنشی شعله و بهبود درخشندگی آن با افزایش ضریب صدور تابش شعله، انتقال حرارت تابشی و راندمان حرارتی آن را به ترتیب % 43 و % 21 افزایش میدهد. این در حالی است که تغییر دمای شعله بسیار ناچیز و حداکثر 47 درجه سانتی گراد است.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, تزریق ذرات زغال سنگ, انتقال حرارت تابشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042883,
author = {پورحسینی حصاری, سید هادی and مقیمان, محمد},
title = {مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق زغال سنگ آنتراسیت بر ساختار، انتقال حرارت تابشی، دما و راندمان حرارتی شعله دیفیوژن گاز طبیعی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {7},
month = {October},
issn = {****-0011},
pages = {163--168},
numpages = {5},
keywords = {گاز طبیعی; تزریق ذرات زغال سنگ; انتقال حرارت تابشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق زغال سنگ آنتراسیت بر ساختار، انتقال حرارت تابشی، دما و راندمان حرارتی شعله دیفیوژن گاز طبیعی
%A پورحسینی حصاری, سید هادی
%A مقیمان, محمد
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]