ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس‌لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره‌های جوجه‌های گوشتی انجام شد. باکتری لاکتوکوکوس‌لاکتیس به تنهایی یا همراه با دو سویه باکتری لاکتوباسیل به جیره‌ای دارای کمبود فسفر قابل دسترس (نصف مقدار توصیه شده1994 NRC) اضافه شدند. جیره‌هایی با مقادیر فسفر توصیه شده(1994 NRC) با مکمل و بدون مکمل پروبیوتیکی نیز تنظیم شدند. 288 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 در 4 تکرار و 12 جوجه در هر تکرار تحت 6 تیمار آزمایشی قرار گرفتند. وزن بدن، رشد، قابلیت هضم فسفر فیتاته، فاکتورهای استخوانی، فلور میکروبی روده و فاکتورهای خونی در این آزمایش اندازه گیری شدند. مقایسه وزن بدن بین تیمارهای مختلف نشان داد که کاهش فسفر قابل دسترس خوراک اختلاف معنی‌داری را حتی در حضور پروبیوتیک نوترکیب در وزن بدن ایجاد کرد (01/0 P<). قابلیت هضم فسفر فیتاته در تیمارهای مصرف کننده مخلوط پروبیوتیکی، در هر دو سطح فسفر قابل دسترس، حدود 20 درصد بالاتر از تیمارهای بدون پروبیوتیک بود. تیمارهای حاوی مکمل پروبیوتیکی لاکتوکوکوس‌لاکتیس نیز قابلیت هضم ظاهری حدود 18 درصد بیشتر از تیمارهای بدون پروبیوتیک، نشان دادند. همچنین فسفر سرم جوجه‌های مصرف کننده مخلوط پروبیوتیکی بالاتراز تیمارهای بدون مکمل بود (0603/0p=). بررسی فلور میکروبی سکوم در 42 روزگی، جمعیت باکتری‌های گرم مثبت کمتری را نشان داد(1/0>p ). نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که استفاده از پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس‌لاکتیس توانسته تا قابلیت هضم فسفر فیتاته را افزایش دهد ولی سطح پایین فسفر فیتاته در جیره مورد استفاده در این مطالعه و همچنین افزایش ناکافی قابلیت هضم فسفر فیتاته احتیاجات پرنده را تامین نکرده است. لذا افزایش بیان ژن فیتاز توسط باکتری لاکتوکوکوس‌لاکتیس و استفاده همزمان باکتری‌های پروبیوتیکی لاکتوباسیل پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, جوجه گوشتی, فیتاز, لاکتوکوکوس لاکتیس, نوترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042885,
author = {کرمانشاهی, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروبیوتیک- جوجه گوشتی- فیتاز- لاکتوکوکوس لاکتیس- نوترکیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]