مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (1), سال (2014-12) , صفحات (59-84)

عنوان : ( مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه )

نویسندگان: آیناز سامیر , مسعود خوش سلیقه , خلیل قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش توصیفی تلاش شد تا معیارها و رویکردهای مدرسان ترجمه در بستر آموزشی ایران برای ارزیابی کیفیت ترجمه دانشجویان بررسی شود. دوازده نفر از مدرسان با سابقه و متخصص ترجمه در دانشگاه های مختلف ایران برای مصاحبه دعوت شدند. با تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها، رویکرد های آنها در ارزیابی کیفیت ترجمه مورد بررسی قرار گرفت و سپس میزان تفاوت و شباهت رویکرد مدرسان ترجمه ایران با مدل ها و رویکرد های ارزیابی ارائه شده توسط نظریه پردازان ارزیابی ترجمه بررسی شد. یافته های حاصل از مصاحبه ها بر طبق شیوه تحلیل داده های کیفی نظریه داده بنیاد، کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که میان مدرسان ترجمه در انتخاب رویکردهای ارزیابی کیفیت ترجمه شباهت و مشترکات بسیاری وجود دارد و تا حد زیادی با رویکرد های ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه شده توسط نظریه پردازان بین المللی مطابقت می کند، و تنها تفاوت در میزان اهمیت معیار های ارزیابی است، که بستگی به نوع دوره های مختلف آموزشی ترجمه و نوع متن و ژانر در ترجمه دارد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کیفیت ترجمه, دوره آموزش مترجمی, رویکرد های مدرسان ترجمه انگلیسی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042893,
author = {سامیر, آیناز and خوش سلیقه, مسعود and قاضی زاده, خلیل},
title = {مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {47},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-5202},
pages = {59--84},
numpages = {25},
keywords = {ارزیابی کیفیت ترجمه، دوره آموزش مترجمی، رویکرد های مدرسان ترجمه انگلیسی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه
%A سامیر, آیناز
%A خوش سلیقه, مسعود
%A قاضی زاده, خلیل
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]