ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، تاثیر حبس گاز در محفظه تخمیر بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی سوبستترا در قالتب حترا کتام تصادفی با 2 تیمار )آزادسازی گاز بطریها به صورت متنتاو و یتا در یایتان انکوباستیون ( و 4 تکترار متورد بررستی قترار گرفتت . انکوباسیون در بطریهای 311 میلیلیتری و به مدت 24 ساعت انجام شد. هر بطری محتوی 411 میلیگرم سوبسترا )دانه ذرت آسیا شده( و 61 میلیلیتر شیرابه شکمبه بافری شده بود. گاز نیمی از بطریها تتا 24 ستاعت تخلیته نشتد و گتاز نیمتی دیگتر در ستاعات 31 و 24 ساعت یس از شروع انکوباسیون( تخلیه شد. گاز تولید شده در هر بطری در واحد جمعآوری گتاز بته ،8 ،6 ،4 ، مشخص ) 2 و )P >1/ صورت مجزا برای هر بطری جمعآوری شد. حبس 24 ساعته گاز در بطتری هتا تولیتد گتاز را 48 درصتد کتاهش داد ) 113 تصحیح گاز بر اساس مقدار دی اکسید کربن حل شده در فاز مایع، تنها 8 درصد از اختت مشتاهده شتده در مقتدار تولیتد گتاز دو روش را توجیه کرد. درصد گازهای قابل احتراق با حبس حولانی گاز به حور معنیداری افزایش یافت؛ اما مقدار تولید آن تغییر معنی- و )P >1/ فتاکتور تستهیم ) 13 .)P >1/ 31 درصد کتاهش یافتت ) 113 / دار نشان نداد. قابلیت هضم ماده خشک با حبس حولانی گاز 5 نیز به حور معنیدار افزایش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد اگر چه حل شتدن گتاز در فتاز )P >1/ تولید توده زنده میکروبی ) 113 مایع تولید گاز را کاهش داد؛ اما بخش عمده کاهش مشاهده شده در تولید گاز به دلیل اثر منفی تماس حولانی گتاز بتا میکترو هتای شکمبه و در نتیجه تغییرات ناشی از آن بر فرآیند تخمیر بود.

کلمات کلیدی

, تکنیک تولید گاز , فشار گاز, قابلیت هضم , گاز قابل احتراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042895,
author = {قدمی کوهستانی, مرضیه and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and ابراهیمی, سیدهادی and وحیده حیدریان میری},
title = {اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تکنیک تولید گاز - فشار گاز- قابلیت هضم - گاز قابل احتراق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A وحیده حیدریان میری
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]