پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-8)

عنوان : ( بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , مریم جهانی کندری , لیلا جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه در شرایط کشت خالص و کشت مخلوط ردیفی با دو گیاه نخود و لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء درآمد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از سه کشت خالص و سه کشت مخلوط شامل یک ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه، دو ردیف گیاه زراعی – یک ردیف سیاهدانه و دو ردیف گیاه زراعی – دو ردیف سیاهدانه. نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد دانه هر سه گیاه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت و میانگین این صفت در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط بالاتر بود ولی در تمامی تیمارهای کشت مخلوط، نسبت برابری زمین بیش از یک بود که نشان‌دهنده برتری تیمارهای مخلوط نسبت به خالص است. عملکرد سیاهدانه در الگوهای یک ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه و نیز دو ردیف گیاه زراعی و دو ردیف سیاهدانه (به ترتیب 117 و 131 کیلوگرم در هکتار) بالاتر از الگوی دو ردیف گیاه زراعی- یک ردیف سیاهدانه (73 کیلوگرم در هکتار) بود و بیشترین نسبت برابری زمین جزئی نیز مربوط به سیاهدانه در این تیمارها (به ترتیب 8/0 و 9/0) بود. در بین سه گیاه مورد بررسی کمترین نسبت برابری زمین جزئی مربوط به گیاه سیاهدانه در تیمار دو ردیف گیاه زراعی- دو ردیف سیاهدانه (5/0=LER) بود.

کلمات کلیدی

, نسبت برابری زمین, کشت مخلوط ردیفی, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042897,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and برومند رضازاده, زینت and جهانی کندری, مریم and جعفری, لیلا},
title = {بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {نسبت برابری زمین، کشت مخلوط ردیفی، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A برومند رضازاده, زینت
%A جهانی کندری, مریم
%A جعفری, لیلا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]