زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (5), سال (2013-12) , صفحات (53-61)

عنوان : ( بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , فرشته مشیری , سارا خسروی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سیاه گیاهی چندساله با خواص دارویی باارزش است. به منظور غلبه بر موانع اصلاحی موجود در شرایط مزرعه، دستیابی به روشهای باززایی مؤثر، امکان دستورزی ژنتیکی و بهبود صفات را در این گیاه فراهم می کند. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به یک پروتکل باززایی معتبر جهت استفاده از آن در برنامه های مهندسی ژنتیک این گیاه انجام شد. پس ،MS از بهینه سازی شرایط ضدعفونی و جوانه زنی بذر، در محیط کشت پایه گیاهچه های لپه ای حاصل شدند. القای کالوس، ریشه زایی و باززایی حاوی MS ریزنمون ههای مختلف این گیاهچه ها ، د ر محیط کشت پایه ،IAA و NAA ، BAP غلظتهای متفاوت از تنظیم کننده های رشدی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. با کشت ریزنمونه ها در تیمارها ی مختلف محیط کشت، فراوانی کالو سزایی، ریشه زایی و باززایی از ریزنمونه ریشه چه افزایش بر القای کالوس NAA و BAP معنی داری داشت. تنظیم کننده های رشدی و تداوم رشد آن مؤثر بودند. بیشترین فراوانی کالو س دهی و وزن خشک NAA و BAP 0 یا 1 میلی گرم در لیتر / توده کالوس در غلظتهای 5 با NAA مشاهده شد. فراوانی ریشه زایی غالباً متأثر از تنظیم کننده رشد در باززایی تک مرحله ای IAA غلظت 1 میلی گرم در لیتر بود. همچنین به IAA 0 میلی گرم در لیتر / مؤثر شناخته شد. به نحوی که با افزودن 5 محیط کشت، کالوس دهی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و باززایی ساقه از هر سه ریزنمونه گره لپه ای، هیپوکوتیل و ریشه چه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, زیره سیاه, بنزیل آمینو پورین, نفتالین استیک اسید, ایندول استیک اسید, باززایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042902,
author = {باقری, عبدالرضا and مشیری, فرشته and خسروی نیا, سارا},
title = {بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {5},
month = {December},
issn = {2252-0783},
pages = {53--61},
numpages = {8},
keywords = {زیره سیاه، بنزیل آمینو پورین، نفتالین استیک اسید،ایندول استیک اسید، باززایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی
%A باقری, عبدالرضا
%A مشیری, فرشته
%A خسروی نیا, سارا
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2013

[Download]