راهبرد فرهنگ, دوره (7), شماره (25), سال (2014-6) , صفحات (129-152)

عنوان : ( رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سمیه بهمن آبادی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در رساله های دکتری گروه علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد است. روش پژوهش تحلیل محتوا است. کلیه رساله های دکتری دفاع شده گروه علوم انسانی طی 5 سال (1386 تا 1390) با استفاده از سیاهه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. در این سیاهه مولفه هایی نظیر رعایت حقوق آزمودنی ها در پژوهش، رعایت اصول اخلاقی در استناددهی و ارجاع، رعایت اصول اخلاقی در تدوین گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در بخش معتنابهی از رساله های دکتری برخی از معیارهای اخلاق پژوهش مورد توجه قرار گرفته و بقیه موازین اخلاق پژوهش مورد غفلت واقع شده یا با دقت گزارش نشده است. بعنوان نمونه یافته ها نشان داد که دراغلب رساله ها موضوع گمنامی آزمودنی ها، رعایت رازداری، مشخص بودن روش گردآوری داده ها، گزارش اعتبار ابزار پژوهش، مشخص بودن روش تحلیل داده ها، همسو بودن روش تحلیل داده ها با روش اجرای پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است (حدود 75% رساله ها). همچنین در 50% رساله ها استانداردهای استناد به منابع مورد استفاده رعایت شده است. در تعداد بسیار ناچیزی (حدود 5% رساله ها) از رساله ها بحث اخذ رضایت آگاهانه، آگاه کردن آزمودنی ها از هدف ها و ماهیت مطالعه، معرفی خود به عنوان پژوهشگر به آزمودنی ها، سلامت و آسایش آزمودنی ها، چاره اندیشی برای عوارض مربوط به مطالعه، شیوه تدارک فضای عاری از استرس مورد توجه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, اخلاق پژوهش, اخلاق حرفه ای, رساله های دکتری علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042905,
author = {سمیه بهمن آبادی and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {راهبرد فرهنگ},
year = {2014},
volume = {7},
number = {25},
month = {June},
issn = {2008-3696},
pages = {129--152},
numpages = {23},
keywords = {اخلاق پژوهش، اخلاق حرفه ای، رساله های دکتری علوم انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
%A سمیه بهمن آبادی
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2014

[Download]