بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (99-108)

عنوان : ( اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: جواد حمزه ئی , مجید بابایی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر درصد اسیدهای چرب دانه، عملکرد، کارایی مصرف آب و نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1392در دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. آبیاری (320، 420، 600 و 900 میلی متر در هکتار) در کرت های اصلی و کود نیتروژن (صفر، 130، 260، 390 و 520 کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت های فرعی قرار گرفت. آبیاری مزرعه به روش جوی و پشته ای بود و اعمال تیمار آبیاری پس از استقرار کامل گیاه صورت گرفت. کود اوره نیز در سه مرحله کاشت، گلدهی و میوه دهی مصرف شد. صفات مورد بررسی شامل اسید چرب اولئیک، لینولئیک، عملکرد میوه و دانه و کارایی مصرف آب و نیتروژن بودند. اثر آبیاری و نیتروژن بر کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اثر متقابل نیز بر کلیه صفات به جز کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن تأثیر معنی دار داشت. بیشترین اسید چرب لینولئیک (99/39 درصد)، عملکرد میوه ( kg m-240/4)، عملکرد دانه ( kg m-253/1) و کارایی زراعی نیتروژن (27/32 کیلوگرم میوه بر کیلوگرم اوره) از رژیم آبیاری 600 میلی متر و 390 کیلوگرم اوره حاصل شد. کمترین عملکرد میوه و دانه نیز از رژیم آبیاری 320 میلی متر و عدم مصرف کود به دست آمد. بیشترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه که معادل 61/56 و 10/1 کیلوگرم بر میلی متر بود، از رژیم آبیاری 600 میلی متر حاصل شد. در بین سطوح کود اوره نیز بیشترین و کمترین کارایی مصرف آب برای عملکرد میوه و دانه به ترتیب از تیمارهای 390 کیلوگرم و عدم مصرف اوره به دست آمد. همچنین، بیشترین کارایی زراعی نیتروژن به تیمار 390 کیلوگرم اوره تعلق گرفت و کمترین میزان این ویژگی با 33 درصد کاهش از تیمار 520 کیلوگرم اوره حاصل شد. براساس نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن بازده مصرف آب و نیتروژن، آبیاری کدوی تخمه کاغذی با 600 میلی متر آب آبیاری در هکتار و تغذیه آن با 390 کیلوگرم اوره در هکتار مناسب تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, اسید اولئیک, اسید لینولئیک, تغذیه گیاه, گیاه دارویی, مدیریت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042908,
author = {جواد حمزه ئی and مجید بابایی and خرم دل, سرور},
title = {اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {99--108},
numpages = {9},
keywords = {اسید اولئیک، اسید لینولئیک، تغذیه گیاه، گیاه دارویی، مدیریت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A جواد حمزه ئی
%A مجید بابایی
%A خرم دل, سرور
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2015

[Download]