همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-15

عنوان : ( شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری لکه قهوهای قارچ خوراکی تکمهای سفید) Agaricus bisporus ( در سالهای اخیر به عنوان یک بیماری مهم در سالنهای پرورش قارچ در ایران ایجاد مشکل نموده است. علایم بیماری به صورت، لکههای کوچک قهوهای، سوختگی قهوهای و کلاهکهای پوسیده که حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده میشود. باکتری Pseudomonas tolaasii به عنوان عامل اصلی ایجاد لکه قهوهای مطرح میباشد. اما در منابع همیشه بیش از یک میکروارگانیسم به عنوان عامل لکه قهوهای در نظر گرفته میشود. در سال 1331 از استانهای البرز، خراسان رضوی، تهران، سمنان، قزوین و گلستان نمونه برداری از کلاهک قارچهای دارای علایم پوسیدگی و قهوهای شدن بافت صورت گرفت. آزمون اثبات بیماریزایی جدایهها بر روی کلاهک و پایههای قارچ خوراکی مثبت بود. آزمونهای مختلف بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، تغذیهای و تکثیر ناحیه یک کیلو بازی از rDNA S 11 با استفاده از آغازگرهای رفت و برگشت Ps مشخص نمود که جدایههای جدا سازی شده متعلق به جنس Pseudomonas و گونه tolaasii هستند. جدایههای جداسازی شده درجات مختلفی از بیماریزایی را نشان دادند، بنابراین فاکتورهای مختلف بیماریزایی در بین جدایهها مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد جدایههایی که بیشترین توان بیماریزایی را دارند قدرت تولید پایووردین بیشتری دارند. هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین تولید بقیه فاکتورهای بیماریزایی باکتریها از جمله تولید بیوفیلم، تحرک و تولید سیگنالهای Pseudomonas quinolone signal که اختصارا ( PQS ( نامیده میشود مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در باکتری Pseudomonas tolaasii ، همانند اغلب سودوموناسها PQS وجود دارد اما نقش واقعی آن مشخص نیست. سیستم حد نصاب) Quorum sensing ) وابسته به PQS نمیتواند در بیماریزایی این باکتری نقش موثری داشته باشد و فاکتورهای بیماریزایی در این باکتری مستقل از این سیستم عمل مینمایند

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی, Pseudomonas tolaasii PQS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042922,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and فارسی, محمد and طاهری, پریسا},
title = {شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی، Pseudomonas tolaasii PQS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A فارسی, محمد
%A طاهری, پریسا
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]