همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیبزمینی) Solanum tuberosum L. ( یکی از محصولات غذایی مهم جهان است که بعد از ذرت، گندم و برنج در مقام چهارم از نظر میزان تولید قرار دارد. استانهای اردبیل، همدان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی از مهمترین مناطق کشت این محصول میباشند. تولید این محصول در کشور ما با موانعی از جمله بیماریهای گیاهی رو به رو است. باکتریهای بیماریزای گیاهی از مهمترین عوامل کاهش کمی و کیفی تولید سیبزمینی به شمار میروند. اسکب یا جرب معمولی سیبزمینی ناشی از جنس Streptomyces با تأثیر بر خصوصیات کیفی محصول در کاهش ارزش اقتصادی و بازارپسندی سیب زمینی مهم ارزیابی میشود. با توجه به اینکه استان خراسان رضوی یکی از مناطق مهم کشت سیب زمینی میباشد در سال 1931 از دو مناطقه قوچان و چناران به منظور برسی بیماری جرب معمولی سیب زمینی تعدادی نمونه جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه، خالص سازی و جداسازی باکتریها با انجام آزمونهای مختلف بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و تغذیهای استاندارد مشخص کرد که تعداد شش جدایه متعلق به جنس Streptomyces میباشند. به منظور بررسی توان بیماریزایی جدایهها از دو گیاه تربچه و سیب زمینی استفاده شد. تمامی جدایهها بر روی گیاهچه تربچه بیماریزا بودند و علائم مختلفی را نشان دادند. آزمون بیماریزایی جدایهها روی سیب زمینی نشان داد که تمامی جدایهها قادر به ایجاد بیماری روی سیبزمینی در گلخانه بودند. بنابراین با توجه به تایید وجود عامل جرب معمولی سیب زمینی در دو منطقه قوچان وچناران لزوم مبارزه و جلوگیری از انتقال آلودگی به سایر مناطق از طریق غدهای آلوده امری ضروری محسوب میشود.

کلمات کلیدی

, جرب معمولی سیبزمینی, خصوصیات فنوتیپی , Streptomyces , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042925,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید},
title = {وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جرب معمولی سیبزمینی، خصوصیات فنوتیپی ، Streptomyces ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]