هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه )

نویسندگان: سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی باصدیذٞای بٟؼ آ ذٜٔ دس ػا 1390 اص ضٔاسع ٞٙذٚا ٝ٘ دس اػتا خشاػا سضٛی ٘ا ٟٟ٘ایی اص بی إسی ىِضد یٌ یٜٔٛ ٞٙذٚا ٝ٘ ٔاٞذٜ شٌدیذ. ػلائ بی إسی بصٛست ىِٟٟای لٟٛٞای فشٚسفتٝ دس لؼ تٕ ػفیذی پٛػت یٜٔٛ بٛد وٝ اٌٞی اٚلات دٚستادٚس پٛػت یٜٔٛ سا دسبش یٔ شٍفت . ػلائٓ ٔاٞذٜ ؿذٜ خی یّ ؿبیٝ بٝ ػلائٓ ایداد ؿذٜ تٛػط باوتشی Acidovorax avenae subsp.citrulli ػأُ ػٛخت یٍ یٌاٞچٝ ٞٙذٚا ٝ٘ ٚ ىِٟباوتشیایی یٜٔٛ ٞٙذٚا ٝ٘ بٛد. ا ص یٟٔٛٞای داسای ػلائٓ پٛػیذ یٌ، ىِضد یٌ، لٟٛٞای ؿذ پٛػت یٜٔٛ ٚ پظ شٔد یٌ ٕٛ٘ ٟ٘بشداسی ا د٘ا د ؽ. ٕٛ٘ ٟٟ٘ا بٝ آص أی اٍٜ ا ت٘ما یافتٝ ٚ لطؼاتی اص حذفاص لؼ تٕ آ ِٛدٜ ٚ ػا خذا ٚ ػصاسٜ بافتٟای آ ِٛدٜ سٚی حٔیط غزایی حاٚی آ اٌس وت ؿذ ذ٘ . پغ اص خذاػاصی باوتشیٟا، ؿٙاػایی آ ٟ٘ا با آص ٛٔ ٟ٘ای بیٛؿی یٕایی ٚ فیضیٛ ِٛطیىی لاص صٛست شٌفت . ت٘ایح ٘ا داد بشخی خذایٟٟا تٔؼ کّ بٝ شٌٜٚ Enterobacteriaceae ٚ بٝ خٙغ Serratia تؼ کّ داؿتٙذ. و ّٛ ی٘ باوتشی سٚی حٔیط آ اٌسغزایی لش ضٔ، بشخؼتٝ ٚ ؼِاب داس بٛد. ای باوتشی شٌ ٙٔفی، شٌد، تٔحشن، بی ٞٛاصیاختیاسی، واتالاص ثٔبت ٚ ٚاوٙؾ اوؼیذاص آ ٟ٘ا ٙٔفی بٛد . ت٘ایح آص ٖٛٔ ٞای ٞیذسٚ یِض آ ض٘ی ٟٕای یِپاص، طلاتی ٚ واصئی ثٔبت بٛ د. ٌّٛوض اص خ ّٕٝ ٙٔابغ وشب لاب اػتفادٜ بشای سؿذ باوتشی بٛد ا أ ٞیچ خذایٟای ت٘ٛا ؼ٘ت اص لاوتٛص اػتفادٜ وٙذ . بی إسیضایی خذایٟٟا با أیٟض ی٘ سٚی بش ٌٟای ٞٙذٚا ٝ٘ بٝ اثبات سػیذ . بشاػاع ٚیظ یٌٟای فیضیٛ ِٛطیىی ٚ بیٛؿی یٕایی ای خذایٟٟای بذػت آ ذٜٔ اص ٞٙذٚا ٝ٘ ب ٜ ػٙٛا ٌٛ ٝ٘ Serratia marscecence ؿٙاػایی ؿذ ذ٘ .

کلمات کلیدی

, ٞٙذٚا ٝ٘, خشاػا , ٖ Serratia marscecence
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042926,
author = {حسینی فرزقی, سیده مهناز and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ٞٙذٚا ٝ٘، خشاػا ،ٖ Serratia marscecence},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه
%A حسینی فرزقی, سیده مهناز
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]