همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی )

نویسندگان: الهه طاهری , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ؿٗئ ٠ٔ ؾط بٗظز یُ ٝ ید ظز یُ زض کًٞض، اظ ظ بٗٙ ١بی هسی طٗطح ثٞزٟ ٝ زض چٜس ؾب اذیط ذؿبضات کطاٝاٛی ضا ث ٠ کًبٝضظاٙ اؾتبٙ ذطاؾبٙ ضضٞی ٝاضز طًزٟ اؾت؛ ٠ً ؼٗ ٞ٘لاً ١ ط٘اٟ ثب آ ٞٓز یُ ؾیؿت ی٘ی ٝ تک یٌ ١بی حؿبؼ یٗ ثبقٜس. قبٛ طٌ زض ٝاضیت ٠ ٢ٗ تطیٚ ػب ١ ج٘ؿت یِ ؾط بٗظز یُ ٝ آ ٞٓز یُ، ظب ١طاً طٗتجط ثب INA (Ice Nucleation Activity) ثب تًطیبیی ٝ تک یٌ ید زض ثبکت ١بی آؾیت زیسٟ یٗعثبٙ یٗ ثبقس. یُب ١بٙ حؿبؼ ث ٠ 12 ؾطز قٞٛس ثسٝٙ ایٜ ٠ٌ آة ثیٚ یب زضٝٙ ؾ ٞٔیٓ آٙ ١ب ید ثعٛس؛ ا بٗ حضٞض - OC ید ظز یُ یٗ تٞاٜٛس تب ز بٗی ثب تًطی ١بی INA+ 2 اکعایف یٗ - OC ایٚ ز بٗ ضا ث ٠ ز ١ٜس. زض ایٚ پػٝ ١ف بٗ ج ؼ٘یت ٝ پطا ًٜس یُ ثب تًطی ١بی ٞٗ سٓ ١ؿت ٠ ید اؾتبٙ ذطاؾبٙ ضضٞی ضا ثط ضٝی زضذتبٙ یٟٗٞ ١ؿت ٠ زاض ٝ ضاثط ٠ حضٞض آٙ ١ب ثب ظ ٢ٞض ػلای قبٛ طٌ ضا ثطضؾی ٛ ٞ٘زی .ٖ ١ چٜ٘یٚ هسضت ١ؿت ٠ ید زض اؾتطیٚ ١ب وٗبیؿ ٠ قس. 3 جٜؽ INA+ ٠ً ػجبضت ثٞزٛس اظ Xanthomonas ، Pseudomonas ، Pantoea قٜبؾبیی طُزیس ٝ زض جٜؽ Pseudomonas ١بی ُٞٛ ٠ syringae ، viridiflava ٝ flourescens تل یٌی طُزیسٛس. اظ یٗبٙ ثب تًطی ١بی ش طً قسٟ، P. syringae ث ٠ ػٜٞاٙ کطاٝاٙ تطیٚ ثب تًطی ٝ هٞی تطیٚ IN زض کی ٞٔؾلط زضذتبٙ کٗرص قس. ج ؼ٘یت ثب تًطی ١بی ٞٗ سٓ ١ؿت ٠ زض ؾطح یُب ١بٙ، اظ صلط تب 6734 تٗیط ثٞز ٝ ٝجٞز ػلای قبٛ طٌ تب حس ظیبزی ثب کطاٝاٛی ثب تًطی ١بی INA+ ضاثط ٠ ثٗجت زاقت.

کلمات کلیدی

, ثب تًطی ١بی INA , ؾط بٗظز یُ, قبٛ طٌ, زضذتبٙ یٟٗٞ ١ؿت ٠ زاض.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042927,
author = {طاهری, الهه and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ثب تًطی ١بی INA ، ؾط بٗظز یُ، قبٛ طٌ، زضذتبٙ یٟٗٞ ١ؿت ٠ زاض.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی
%A طاهری, الهه
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]