مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى , 2014-09-03

عنوان : ( نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى) )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , حبیب الله آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تاکنون تحقیقى در خصوص سنجش نگرش مدیران در کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان صورت نگرفته است، و این مقاله با توجه به ضرورت سنجش نگرش به این موضوع پرداخته است. تحقیق از نوع توصیفى و به روش پیمایش با ابزار پرسش نامه در کل جامعه موردنظر که جمعاً تعداد 831 نفر مدیر بوده، انجام شده است. نتایج تحقیق در ابعاد سه گانه نگرش بررسى گردید؛ در بعد 75,3 بوده است که از سطح میانگین ، شناختى، میزان نگرش مدیران از نمره 5 بیشتر است، اما با توجه به شرایط، وضعیت و مشکلات نیازمندان جامعه، فاصله ى 44,4 ، 34,1 نیز قابل تأمل است. در بعد احساسى میزان نگرش مدیران از نمره 5 بوده و تقریباً به شرایط مطلوب نزدیک است و بیانگر این است که مدیران نسبت به مددجویان احساس بسیار خوبى دارند. در بعد آمادگى رفتارى نگرش مدیران 21,4 است. متوسط نمره بعد ، نسبت به مددجویان مورد حمایت از نمره مطلوب 5 آمادگى رفتارى بالاتر از میانگین است. هرچند تا شرایط مطلوب، 87,0 امتیاز فاصله وجود دارد؛ و این فاصله نیز قابل تأمل است؛ چون رفتار و آمادگى پاسخ به کنش مددجویان از طرف مدیران در این نهاد باید کاملاً مبتنى بر سبک رفتار اسلامى، ارزشى و انسان دوستانه باشد.

کلمات کلیدی

, کمیته امداد امام خمینى (ره), نگرش, مددجویان, مدیران, خراسان رضوى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042935,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and حبیب الله آسوده},
title = {نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى)},
booktitle = {مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمیته امداد امام خمینى (ره)، نگرش، مددجویان، مدیران، خراسان رضوى},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى)
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A حبیب الله آسوده
%J مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى
%D 2014

[Download]