فرهنگ و تکنولوژی , 2014-05-11

عنوان : ( ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد )

نویسندگان: سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخوردهای میان الگوهای زندگی سنتی-ایرانی با الگوهای زندگی غربی را به روشنی در جامعه امروز ایران می توان دید. دینداری اسلامی با الگوهای سنتی حیات اجتماعی ایرانی پیوند خورده است. آن چنان که جلوه های آن را می توان در ابعاد مختلف سبک زندگی ایرانیان یافت. در سبک زندگی ایرانی محوریت با الگوهای دینی است و اغلب همه چیز در راستای ارزش های دینی سنتی جهت گیری شده است. یکی از مهم ترین نظام های ارزشی هر جامعه ای دین است که برای استواری خود نیاز به بازتولید آن در نسل های بعدی دارد. به نظر می رسد در جامعه ی نوین ایران، نقش دین در شکل دادن به سبک زندگی به خصوص سبک زندگی جوانان تغییر کرده است. ورود عناصر فرهنگ غربی (مدرنیته) از جمله سلیقه فردی، سبک های متنوع زندگی و سنت گریزی و ... منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد و همچنین نگرش آنان می گردد. از آنجایی که سبک زندگی و سبک دینداری دو مقوله به هم مرتبط می باشند تغییر در هرکدام از این دو مقوله، تغییر در دیگری را به همراه دارد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با جوانان دختر در شهر مشهد به فهم نوع دینداری در سبک زندگی ایشان رسید. بر این اساس نمونه گیری هدفمند و با ملاک اشباع نظری پنج نفر از دختران شهر مشهد از تیپ های مختلف انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که جوان امروز جامعه، میان انبوهی از ارزش های سنتی که از طریق جامعه پذیری کسب کرده و از طریق والدین به وی انتقال یافته است، و از طرفی کثرت ارزش های غربی قرار گرفته است. در نتیجه جوان در انتخاب الگوی زندگی خود در دوراهی قرار می گیرد و ناگزیر از میان این دو دسته ارزش های گاهاً متضاد، شیوه و سبک خاصی از زندگی را برای خود برمی گزیند و به تبع سبک دینداری خاصی را به وجود می آورد. افراد بر اساس دینداری گزینشی، در هر موقعیتی که قرار می گیرند و با توجه به شرایط موجود ممکن است از قسمتی از دین که با آن موافق هستند، پیروی نمایند و بخش هایی از دین را که به اصطلاح مانع رسیدن آنها به اهدافشان می باشدکنار می گذارند. از جمله پیامدهای این نوع از دینداری می توان به محوری شدن سلیقه فردی، از بین رفتن نقش اجتماعی و متحد کننده ی دین و توجه به کارآمدی بیشتر مادی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, جوانان, دینداری, دینداری گزینشی, نظریه ی زمینه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042936,
author = {امیری, سیده سمانه and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد},
booktitle = {فرهنگ و تکنولوژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سبک زندگی، جوانان، دینداری، دینداری گزینشی، نظریه ی زمینه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد
%A امیری, سیده سمانه
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J فرهنگ و تکنولوژی
%D 2014

[Download]