پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (151-170)

عنوان : ( تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تشریح رویکرد ظاهر شونده در نظریه داده بنیاد و مقایسه تطبیقی آن با رویکرد نظام مند می باشد. بدین منظور پس از تشریح مبانی روش شناختی رویکرد ظاهر شونده، این رویکرد در پنج محور اصلی فرآیند کدگذاری، روش نمونه گیری، پارادیم ها، نگرش به ادبیات، و رویه های اعتبار بخشی با رویکرد نظام مند مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رویکرد ظاهر شونده در مقایسه با رویکرد نظام مند با مبانی روش ناختی نظریه داده بنیاد همگام تر است و به جای تحمیل نظریه از داده ها، ظهور نظریه از داده ها را مبنا قرار می دهد. این در حالی است که رویکرد نظام مند به دلیل سادگی و چارچوب های از پیش تعریف شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نظریه داده بنیاد, رویکرد ظاهر شونده (گلیزری), رویکرد نظام مند (اشتراسی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042944,
author = {ساغروانی, سیما and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-6360},
pages = {151--170},
numpages = {19},
keywords = {نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شونده (گلیزری)، رویکرد نظام مند (اشتراسی)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد
%A ساغروانی, سیما
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2014

[Download]