سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS )

نویسندگان: فاضل شاکری , محمد اخوان قالیباف , محمدرضا اختصاصی , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابانزایی یکی از عوامل تهدید کننده حیات بشری است که موجب تخریب منابع طبیعی میشود. در این تحقیق از داده های سال 2005 و عکسهای هوایی سال 1334 برای بررسی نقش تغییرکاربری اراضی بر پدیده بیابانزایی IRS-pan تصاویر ماهواره ای محدوده شهر لار استفاده شد. پس از زمین مرجع و موزاییک کردن عکسهای هوایی، عملیات پیش پردازش شامل تصحیح انجام گرفت. ERDAS هندسی، تقویت تصویر و ترکیب گروه، طبقه بندی تصویر با استفاده از روش حداکثر احتمال با نرم افزار برای تهیه نقشه کاربری اراضی، از تصاویر به روش پردازش رقومی و بصری اقدام و انواع کاربرهای در منطقه شناسایی شد و نقشه تولید شد. در نهایت، مساحت هر کاربری و میزان تغییرات آنها در دوره زمانی ARC GIS کاربری اراضی در محیط نرم افزار مورد مطالعه محاسبه گردید. نتایج حاصل بیانگر افزایش وسعت مناطق مسکونی و صنعتی و بایر از سال 1334 تا سال 1384 به 1050 هکتار و کاهش مساحت کاربریهای دیگر میباشد. در طی دوره مورد مطالعه، تخریب / 1922 و 55 / ترتیب به میزان 01 اراضی بیشتر به صورت تبدیل کاربریهای باغ و اراضی زراعی به اراضی مسکونی و صنعتی و بایر دیده می شود.

کلمات کلیدی

, بیابانزایی, تغییرکاربری اراضی, فارس, لار, RS, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042952,
author = {فاضل شاکری and محمد اخوان قالیباف and محمدرضا اختصاصی and سپهر, عادل},
title = {بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS},
booktitle = {سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {بیابانزایی، تغییرکاربری اراضی، فارس،لار، RS، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS
%A فاضل شاکری
%A محمد اخوان قالیباف
%A محمدرضا اختصاصی
%A سپهر, عادل
%J سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
%D 2012

[Download]