پژوهش های دانش زمین, دوره (3), شماره (12), سال (2013-1) , صفحات (82-93)

عنوان : ( تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) )

نویسندگان: سیما صبوری راد , علی اکبر نظری سامانی , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیابان زایی عارضه ای طبیعی است که بیوم های مختلف جهان را به اشکال مختلف تهدید می کند وآثار سوء این پدیده در مناطق مختلف کره زمین قابل مشاهده است. استفاده از سیستم های ارزیابی برای بررسی روند تخریب و اتخاذ راهکار مناسب جهت مقابله با این پدیده امری ضروری و حائز اهمیت است. در این میان انتخاب شاخص هایی که بتواند تصویری روشن و گویا از وضعیت بیابان زایی نشان دهد در تصمیم گیری های مربوطه نقش اساسی دارد. در این پژوهش در ابتدا شاخص های موثر در بیابان زایی بر مبنای DPSIR شناسایی و به وسیله کارشناسان مربوطه نمره دهی شدند.با کمک روش آنتروپی شانون، معیارهای مناسب برای ارزشیابی شاخص ها، وزن دهی وسپس با بکارگیری روش تصمیم گیری رتبه ای TOPSIS موثرترین شاخص های ارزیابی بیابان زایی برای مدیریت و مقابله با آن تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای ارزش یابی شاخص ها معیارهایی همچون نقش بازدارندگی با وزن322/0 دارای بالاترین اهمیت و معیار سهولت پایش و ارزیابی با وزن141/0دارای کمترین اهمیت در بین سایر معیارها می باشد. در میان شاخص های رتبه بندی شده، شاخص های مدیریت اراضی کشاورزی، مدیریت چرا و بطور کلی شاخص های پاسخ Response با میانگین وزنی 56/0در چارچوب DPSIR اهمیت بالایی دارند و بنابراین در مدیریت و مقابله با بیابانی شدن در اولویت قرار دارند.

کلمات کلیدی

, شاخص های موثر, بیابان زایی, روشهای تصمیم گیری چند معیاره, چارچوب DPSIR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042954,
author = {سیما صبوری راد and علی اکبر نظری سامانی and سپهر, عادل},
title = {تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد)},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {January},
issn = {2008-8299},
pages = {82--93},
numpages = {11},
keywords = {شاخص های موثر، بیابان زایی، روشهای تصمیم گیری چند معیاره، چارچوب DPSIR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد)
%A سیما صبوری راد
%A علی اکبر نظری سامانی
%A سپهر, عادل
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2013

[Download]